Kjennetegn på måloppnåelse – norsk for elever med samisk som førstespråk, 10. trinn

Kjennetegnene for måloppnåelse gjelder ny læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk (NOR03-04). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Skriftlig og muntlig 

Kjennetegnene står i tre tabeller som må ses i sammenheng. Den første er for kompetanse som eleven kan vise både muntlig og skriftlig. Denne må ses i samanheng med tabellen for muntlig og tabellen for skriftlig som står lenger ned på siden.

Skriftlig og muntlig 
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven utforsker, beskriver og presenterer noen faglige emner på en enkel måte. Eleven utforsker, beskriver og presenterer faglige emner. Eleven utforsker, beskriver og presenterer faglige emner på en selvstendig måte.
Eleven bruker et forståelig ordforråd og enkelte fagbegreper om tekst, faglige emner og språk. Eleven bruker et funksjonelt ordforråd og noe fagspråk om tekst, faglige emner og språk. Eleven bruker et variert ordforråd og relevant fagspråk om tekst, faglige emner og språk.
Eleven beskriver innhold og noen virkemidler i tekster. Eleven reflekterer over ulike sider ved teksters innhold, form og virkemidler og begrunner refleksjonene sine med eksempler. Eleven reflekterer over ulike sider ved teksters innhold, form og virkemidler på en selvstendig måte og begrunner refleksjonene sine med relevante eksempler.
Eleven eksperimenterer med noen uttrykksmåter og uttrykker seg på måter som til en viss grad er tilpasset sjanger, formål, mottaker og medium. Eleven eksperimenterer med uttrykksmåter og uttrykker seg på måter som er tilpasset sjanger, formål, mottaker og medium. Eleven eksperimenterer med uttrykksmåter og varierer og velger uttrykksmåter godt tilpasset sjanger, formål, mottaker og medium.
Eleven bruker kilder for å skape tekster i ulike sjangre og for ulike formål. Eleven skiller mellom egen og andres tekst og oppgir kilder. Eleven bruker kilder på en hensiktsmessig måte for å skape tekster i ulike sjangre og for ulike formål. Eleven oppgir kilder på en etterrettelig måte. Eleven bruker og velger kilder kritisk for å skape tekster i ulike sjangre og med ulikt formål. Eleven oppgir kilder på en etterrettelig måte.
Skriftlig 
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven skriver tekster med en viss struktur og tematisk sammenheng. Eleven bruker enkel tekstbinding og mestrer noen sentrale regler for ordbøyning, rettskriving og tegnsetting. Eleven skriver tekster med struktur og tematisk sammenheng. Eleven bruker relevant tekstbinding og mestrer i hovedtrekk sentrale regler for ordbøyning, rettskriving og tegnsetting. Eleven skriver tekster med hensiktsmessig struktur og klar tematisk sammenheng. Eleven bruker hensiktsmessig tekstbinding og mestrer sentrale regler for ordbøyning, rettskriving og tegnsetting.
Eleven gjør endringer i egne tekster ut fra kriterier og innspill fra andre. Eleven gjør endringer og bearbeider egne tekster ut fra kunnskap om språk og tekst og innspill fra andre. Eleven gjør endringer og videreutvikler egne tekster på en selvstendig måte ut fra kunnskap om språk og tekst og innspill fra andre.
Muntlig
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven kommuniserer noe faglig innhold og begrunner til en viss grad egne oppfatninger og meninger i muntlige presentasjoner, samtaler og diskusjoner.  Eleven kommuniserer klart og underbygger egne oppfatninger og meninger i muntlige presentasjoner, samtaler og diskusjoner.  Eleven kommuniserer klart og tydelig og argumenterer saklig i muntlige presentasjoner, samtaler og diskusjoner.  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!