Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • lese norsk og samisk skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og reflektere
  over innhold, sjangertrekk og virkemidler
 • utforske
  og reflektere
  over hvordan urfolk blir framstilt i ulike medier
 • uttrykke tekstopplevelser på kreative måter
 • gjenkjenne og forklare bruken av retoriske appellformer i muntlige og skriftlige tekster
 • bruke
  kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
 • lytte til andre, følge opp innspill og argumentere saklig i samtaler og diskusjoner
 • bruke
  et funksjonelt ordforråd og fagspråk i faglige samtaler, diskusjoner og skriftlige og muntlige presentasjoner
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere
  i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium
 • skrive tekster med tydelig struktur og tekstbinding og bruke
  sentrale regler for ordbøying, rettskriving og tegnsetting i egne tekster
 • bruke
  fagspråk til å beskrive
  sentrale trekk ved formverk, setningsoppbygning og rettskriving i norsk
 • velge og bruke
  hensiktsmessige lese- og skrivestrategier til ulike formål
 • vurdere
  egne og andres tekster, og videreutvikle egne tekster ut fra språklige og faglige kriterier og innspill fra andre
 • gjøre rede for
  virkemidler i ulike typer tekster og eksperimentere med disse i egne tekster
 • lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer
 • utforske
  det språklige mangfoldet i Norge og Sápmi/Sábme/Saepmie og reflektere
  over egen og andres språksituasjon

Underveisvurdering

Standpunktvurdering