Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

 • lese, analysere
  og tolke
  nyere norsk og samisk skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra andre språk
 • reflektere
  over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer
 • gjøre rede for
  og reflektere
  over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster
 • lytte til andres argumentasjon og drive diskusjonen framover ved å bruke
  retoriske appellformer
 • bruke
  ulike kilder på en kritisk måte og oppgi kildene på en etterrettelig måte
 • kommunisere klart og forståelig muntlig og skriftlig i yrkesrelevante sjangre
 • bruke
  relevant fagterminologi til å gjøre rede for
  , presentere
  og dokumentere
  faglige emner og arbeidsprosesser fra eget utdanningsprogram
 • orientere seg i faglitteratur fra eget yrkesfaglig område for å finne, vurdere
  og kombinere relevant informasjon
 • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping
 • vurdere
  og bearbeide egne tekster ut fra faglige kriterier, tilbakemeldinger og kunnskap om språk og tekst
 • skrive tekster med god struktur og tekstbinding og hensiktsmessig ordforråd og mestre sentrale regler for ordbøying, rettskriving og tegnsetting
 • sammenligne
  særtrekk ved norsk og ett eller flere samiske språk og presentere
  hvordan språklige møter kan skape språkendring

Underveisvurdering

Standpunktvurdering