Hva er nytt i norsk for elever med samisk som førstespråk?

Læreplanen legger vekt på at elevene skal bruke kunnskap om sitt eget samiske språk til å lære og utvikle ferdigheter i og kunnskaper om norsk språk. 

Norsk for elever med samisk som førstespråk skal være tydelig forankret i elevenes samiske bakgrunn. Norsk skal sammen med faget samisk legge grunnlag for utviklingen av elevenes tospråklighet og gi innsikt i og forståelse for likheter og forskjeller mellom norsk og samisk språk og kultur.

For å legge til rette for at lærer og elever bruker mer tid på sentrale deler av faget, er antall kompetansemål redusert, og mål som har vært overlesset, er strammet inn. Mange av kompetansemålene i faget speiler målene i læreplanen for norsk 1, men fordi norsk for elever med samisk som førstespråk har færre timer til rådighet, er antall emner og omfanget i noen mål redusert for bedre å legge til rette for dybdelæring. Det faglige innholdet er konkretisert for å tydeliggjøre hvilke sjangre elevene skal arbeide med, men uten å begrense lærerens handlingsrom.

Aktiv og utforskende læring

I språklæringen kommer det tydelig fram at elevene skal kunne bruke kunnskap om eget språk til å lære og utvikle norsk språk. Samisk, norsk og oversatt litteratur skal være en del av tekstutvalget på alle trinn, og elevene skal få mulighet til å utforske og sammenligne samiske og norske kulturuttrykk. Digital dømmekraft inngår som en del av de digitale ferdighetene og i kompetansemål som omtaler å vurdere og bruke kilder kritisk.

Endret timefordeling og egne kompetansemål i yrkesfag

Timefordelingen mellom norsk og engelsk er endret på de yrkesfaglige retningene. Elevene skal ha hele opplæringen i engelsk på Vg1, mens opplæringen i norsk er lagt til Vg2. Dette gjelder alle norskfagene unntatt norsk tegnspråk. Samisk som førstespråk og samisk som andrespråk fordeler timene til opplæring mellom Vg1 og Vg2, som tidligere.

På yrkesfaglige studieretninger har en fjerdedel av kompetansemålene fått yrkesfaglig innhold for å gjøre opplæringen mer relevant for elevene. Tilsvarende er noen mål på studieforberedende utdanningsprogram gjort mer studierettet for å forberede elevene bedre på videre utdanning.