Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 

 • lese noen norrøne tekster i oversettelse og sammenligne dem med tekster fra nyere tid
 • lese og reflektere over noen tekster fra 1500 til 1850 i kulturhistorisk kontekst og vurdere om de er aktuelle i dag
 • utforske hvordan tekster fra nasjonalromantikken framstiller menneske, natur og samfunn, og sammenligne med nyere tekster fra samisk og norsk skjønnlitteratur
 • reflektere over sakprosatekster og gjøre rede for den historiske situasjonen de er blitt til i
 • skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter tekster i kontekst
 • bruke fagkunnskap og retoriske ferdigheter i diskusjoner og presentasjoner
 • bruke tilbakemeldinger og kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utvikle egne tekster
 • utforske og reflektere over språksituasjonen og språkpolitikken i Norge og Sábme/Sápmi/Saepmie i dag og gjøre rede for den historiske bakgrunnen
 • analysere og tolke norsk og samisk skjønnlitteratur og sakprosa på nynorsk og bokmål fra 1850 til i dag og reflektere over tekstene i lys av den kulturhistoriske konteksten og elevens egen samtid
 • utforske og reflektere over hvordan tekster fra den realistiske og den modernistiske tradisjonen framstiller menneske, natur og samfunn
 • skrive litterære tolkninger og sammenligninger
 • analysere uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere samspillet mellom dem
 • bruke fagkunnskap og presist fagspråk i utforskende samtaler, diskusjoner og muntlige presentasjoner om norskfaglige emner
 • skrive retoriske analyser og tolkninger av saktekster
 • mestre sentrale språklige formkrav på norsk og skrive tekster med etterrettelig kildebruk og et presist språk
 • bruke faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner
 • gjøre rede for endringer i talespråk i Norge i dag og reflektere over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering