Kjennetegn på måloppnåelse – norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 / påbygging til Vg3

Kjennetegnene for måloppnåelse gjelder ny læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk (NOR03-04). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Muntlig og skriftlig

Kjennetegnene står i tre tabeller som må ses i sammenheng. Den første tabellen er for kompetanse som eleven kan vise både muntlig og skriftlig. Denne må ses i sammenheng med tabellene for muntlig og skriftlig som står lenger ned.

Muntlig og skriftlig
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven utforsker, gjør rede for og reflekterer over enkelte faglige emner på en enkel måte. Eleven bruker noe relevant fagkunnskap i kjente og til dels ukjente sammenhenger.Eleven utforsker, gjør rede for og reflekterer over ulike faglige emner. Eleven bruker relevant fagkunnskap i kjente og nye sammenhenger.Eleven utforsker, gjør rede for og reflekterer over et bredt utvalg av faglige emner. Eleven viser faglig oversikt og bruker relevant fagkunnskap i kjente og nye sammenhenger.
Eleven presenterer egen tekstforståelse, beskriver og sammenligner noen sider ved teksters form, innhold og kontekst på en enkel måte.Eleven presenterer tolkninger og sammenligninger av tekster, underbygger sin egen forståelse med tekstanalyser og reflekterer noe over forholdet mellom tekst og kontekst.Eleven presenterer selvstendige tolkninger og sammenligninger av tekster, underbygger sin egen forståelse med relevante analyser og reflekterer over forholdet mellom tekst og kontekst.
Eleven bruker noen fagbegreper når eleven uttrykker seg om faglige emner og sammenligner språk, tekster og kontekster.Eleven bruker relevant fagspråk når eleven uttrykker seg om faglige emner og sammenligner språk, tekster og kontekster.Eleven bruker presist og relevant fagspråk når eleven uttrykker seg om faglige emner og sammenligner språk, tekster og kontekster.
Eleven bruker noe faglitteratur og velger stort sett relevant innhold. Eleven oppgir kilder på en etterrettelig måte.Eleven bruker faglitteratur fra ulike kilder og velger relevant innhold. Eleven oppgir kilder på en ryddig og etterrettelig måte.Eleven bruker faglitteratur fra ulike kilder, vurderer kildene kritisk og velger relevant innhold. Eleven oppgir kilder på en nøyaktig og etterrettelig måte.
Skriftlig
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetans ei faget, karakter 4Framifrå kompetans ei faget, karakter 6
Eleven uttrykker seg i fagets skriftlige sjangre på ulike måter.Eleven uttrykker seg i fagets skriftlige sjangre på en hensiktsmessig måte.Eleven uttrykker seg i fagets skriftlige sjangre på en hensiktsmessig og selvstendig måte.
Eleven formulerer seg forståelig og mestrer i noen grad formverk og rettskriving.Eleven formulerer seg klart og tydelig og mestrer stort sett formverk og rettskriving.Eleven formulerer seg variert, klart og tydelig og mestrer i hovedsak formverk og rettskriving.
Eleven skriver tekster med en viss struktur og tematisk sammenheng.Eleven skriver tekster med klar struktur og tematisk sammenheng.Eleven skriver tekster med klar og hensiktsmessig struktur og sammenheng.

Muntlig
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven presenterer faglige emner med en viss struktur og sammenheng og noe mottakerbevissthet.Eleven presenterer faglige emner på en oversiktlig måte og med mottakerbevissthet.Eleven presenterer faglige emner på en selvstendig måte og med tydelig mottakerbevissthet.
Eleven bruker enkelte retoriske ferdigheter i muntlige presentasjoner, utforskende samtaler og diskusjoner om faglige emner.Eleven bruker retoriske ferdigheter i muntlige presentasjoner, utforskende samtaler og diskusjoner om faglige emner.Eleven bruker retoriske ferdigheter på en selvstendig måte i muntlige presentasjoner, utforskende samtaler og diskusjoner om faglige emner.
Eleven lytter og svarer på spørsmål i faglige samtaler.Eleven lytter til andres innspill, stiller spørsmål og begrunner egne standpunkter i faglige samtaler.Eleven lytter, bygger videre på andres innspill og underbygger egne standpunkter med overbevisende resonnementer i faglige samtaler.