Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

 • lese, analysere
  og tolke
  nyere norsk og samisk skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra andre språk
 • reflektere
  over hvordan nyere tekster framstiller møter mellom ulike kulturer
 • gjøre rede for
  og reflektere
  over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster
 • lytte til andres argumentasjon og drive diskusjonen framover ved å bruke
  retoriske appellformer
 • bruke
  ulike kilder på en kritisk måte og oppgi kildene på en etterrettelig måte
 • gjøre rede for
  og diskutere norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig
 • skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige eller tverrfaglige temaer
 • utforske
  ulikheter i setningsoppbygning i samisk og norsk og bruke
  denne kunnskapen i egen skriving
 • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping
 • vurdere
  og bearbeide egne tekster ut fra faglige kriterier, tilbakemeldinger og kunnskap om språk og tekst
 • sammenligne
  særtrekk ved norsk og ett eller flere samiske språk og presentere
  hvordan språklige møter kan skape språkendringer
 • skrive tekster med god struktur og tekstbinding og hensiktsmessig ordforråd og mestre sentrale regler for ordbøying, rettskriving og tegnsetting

Underveisvurdering