Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram

 • lese noen norrøne tekster i oversettelse og sammenligne
  dem med tekster fra nyere tid
 • lese og reflektere
  over noen tekster fra 1500 til 1850 i kulturhistorisk kontekst og vurdere
  om de er aktuelle i dag
 • utforske
  hvordan tekster fra nasjonalromantikken framstiller menneske, natur og samfunn, og sammenligne
  med nyere tekster fra samisk og norsk skjønnlitteratur
 • reflektere
  over sakprosatekster og gjøre rede for
  den retoriske situasjonen de er blitt til i
 • skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter tekster i kontekst
 • bruke
  fagkunnskap og retoriske ferdigheter i diskusjoner og presentasjoner
 • bruke
  tilbakemeldinger og kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utvikle
  egne tekster
 • utforske
  og reflektere
  over språksituasjonen og språkpolitikken i Norge og Sábme/Sápmi/Saepmie i dag og gjøre rede for
  den historiske bakgrunnen

Underveisvurdering