Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • lytte til og lese tekster fra norsk og samisk litteratur på norsk og samtale om innholdet
 • utforske
  tekster fra den samiske og den norske fortellertradisjonen og reflektere
  over innholdet
 • uttrykke tekstopplevelser på kreative måter
 • kombinere ulike uttrykksformer i egen tekstskaping
 • søke etter informasjon i digitale kilder og bruke
  informasjonen i egne tekster
 • bruke
  lese- og skrivestrategier til ulike formål
 • lytte til andre og uttrykke egne meninger i samtaler og diskusjoner
 • beskrive
  og fortelle muntlig og skriftlig
 • bruke
  et presist ordforråd som dekker hverdagslige situasjoner
 • bruke
  kunnskap om likheter og forskjeller i samiske og norske språklyder og samisk og norsk ordbøyning i egen skriving
 • utforske
  ord og setninger og bruke
  dem på kreative måter
 • vurdere
  egne og andres tekster og videreutvikle egne tekster ut fra kriterier og innspill fra andre
 • utforske
   og reflektere
  over egen flerspråklighet og språkmangfoldet i nærmiljøet

Underveisvurdering