Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa fra norsk og samisk og reflektere
  over hva tekstene betyr for eleven
 • sammenligne
  fortellermåter og formål i norsk og samisk fortellertradisjon
 • lytte til og lese kortere tekster på den målformen eleven ikke får opplæring i og samtale om innholdet
 • velge hensiktsmessige kilder og oppgi kilder i egne tekster
 • lytte til andre og begrunne egne meninger i diskusjoner
 • bruke
  et dekkende ordforråd i samtaler om faglige emner
 • informere og fortelle muntlig og skriftlig
 • lage tekster ved å kombinere ulike uttrykksformer
 • velge og bruke
  relevante lese- og skrivestrategier i arbeid med faget
 • utforske
  bruken av noen språklige virkemidler og eksperimentere med disse i egne tekster
 • bruke
  tekstbinding og noen sentrale regler for ordbøying, rettskriving, tegnsetting og setningsstruktur i egne tekster
 • vurdere
  egne og andres tekster, og videreutvikle egne tekster ut fra faglige kriterier og innspill fra andre
 • utforske
  og reflektere
  over språk og språkbruk i ulike situasjoner
 • utforske
  og reflektere
  over sammenhengen mellom språk og identitet

Underveisvurdering