Kjennetegn på måloppnåelse – norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg2 YF

Kjennetegnene for måloppnåelse gjelder ny læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk (NOR03-04). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse, karakter 6
Eleven leser norskfaglige og yrkesfaglige tekster og beskriver innhold og noen virkemidler i tekstene.Eleven leser norskfaglige og yrkesfaglige tekster, reflekterer over innhold og presenterer tolkninger.Eleven leser norskfaglige og yrkesfaglige tekster, reflekterer over innhold og underbygger tolkninger med analyse.
Eleven kommuniserer forståelig og bruker noe fagspråk om yrkesrelevante og faglige emner i muntlige og skriftlige sjangre, for ulike formål. Eleven eksperimenterer med enkelte uttrykksformer.Eleven kommuniserer klart og forståelig med bruk av fagspråk om yrkesrelevante og faglige emner i muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål. Eleven eksperimenterer med uttrykksformer.Eleven kommuniserer klart og forståelig med relevant fagspråk om yrkesrelevante og faglige emner i muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål. Eleven eksperimenterer med ulike uttrykksformer.
Eleven gjør endringer i egne tekster ut fra kriterier og innspill fra andre.Eleven bearbeider egne tekster etter innspill fra andre og kunnskap om språk og tekst.Eleven videreutvikler egne tekster ut fra innspill fra andre og kunnskap om språk og tekst.
Eleven bruker til en viss grad informasjon fra flere kilder. Eleven skiller mellom egen og andres tekst og oppgir kilder i egne muntlige og skriftlige tekster.Eleven vurderer og bruker informasjon fra ulike kilder. Eleven viser til kilder på en etterrettelig måte i egne muntlige, skriftlige tekster.Eleven velger og bruker informasjon fra ulike kilder på en kritisk og selvstendig måte. Eleven oppgir kilder på en ryddig og etterrettelig måte i egne muntlige og skriftlige tekster.
Eleven lytter til andres innspill i samtaler og diskusjoner og svarer på en enkel måte.Eleven lytter aktivt til andres innspill, stiller oppklarende spørsmål og begrunner egne standpunkter i samtaler og diskusjoner.Eleven lytter kritisk til andres innspill ved å sammenfatte eller stille oppklarende spørsmål i samtaler og diskusjoner og underbygger egne standpunkter.
Eleven skriver tekster med en viss struktur og sammenheng og mestrer noen sentrale regler for ordbøyning, rettskriving og tegnsetting.Eleven skriver tekster med god struktur og sammenheng og mestrer stort sett sentrale regler for ordbøyning, rettskriving og tegnsetting.Eleven skriver tekster med klar og hensiktsmessig struktur og tydelig sammenheng, og mestrer sentrale regler for ordbøyning, rettskriving og tegnsetting.