Kjennetegn på måloppnåelse – naturfag vg1 SF/YF - vg3 påbygging

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i naturfag (NAT01-04) og Læreplan i naturfag samisk (NAT02-04). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6 
Eleven utforsker spørsmål og hypoteser gjennom å planlegge og gjennomføre enkle undersøkelser og diskuterer noen få elementer knyttet til prosess, funn og konklusjoner.Eleven utforsker spørsmål og hypoteser gjennom å planlegge og gjennomføre undersøkelser og diskuterer og vurderer deler av prosess, funn og konklusjoner.Eleven utforsker spørsmål og hypoteser gjennom å planlegge og gjennomføre undersøkelser og diskuterer og vurderer prosess, funn og konklusjoner på en selvstendig måte.
Eleven følger en prosedyre for bruk av utstyr, teknikker og materialer i utforskninger av teknologi og naturfaglige problemstillinger. Eleven velger og bruker hensiktsmessig utstyr, teknikker og materialer i utforskinger av teknologi og naturfaglige problemstillinger. Eleven velger og bruker hensiktsmessig utstyr, teknikker og materialer på en fortrolig og selvstendig måte i utforskinger av teknologi og naturfaglige problemstillinger. 
Eleven utvikler idéer og finner noen løsninger gjennom utforskninger av teknologiske og naturfaglige problemstillinger. Eleven utvikler idéer og finner hensiktsmessige løsninger gjennom utforskninger av teknologiske og naturfaglige problemstillinger. Eleven utvikler idéer og finner hensiktsmessige løsninger på en selvstendig måte gjennom utforskninger av teknologiske og naturfaglige problemstillinger. 
Eleven gir eksempler på sammenhenger mellom naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter og troverdigheten til naturvitenskapelig kunnskap.Elevene diskuterer noen sammenhenger mellom naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter og troverdigheten til naturvitenskapelig kunnskap.Eleven diskuterer sentrale sammenhenger mellom naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter og troverdigheten til naturvitenskapelig kunnskap.
Eleven bruker noen faglige argumenter, og gir uttrykk for egne meninger, i naturfaglige diskusjoner.Eleven bruker faglige argumenter og trekker inn etiske perspektiv i naturfaglige diskusjoner.Eleven bruker og vurderer faglige argumenter, og trekker inn ulike etiske perspektiv i naturfaglige diskusjoner.
Eleven bruker delvis fagets tenkemåter, teorier og modeller til å løse naturfaglige problemstillinger.Eleven ser sammenhenger mellom fagets tenkemåter, teorier, modeller og naturfaglige fenomener og bruker disse til å foreslå løsninger på naturfaglige problemstillinger.Eleven bruker fagets tenkemåter, teorier og modeller til å forklare naturfaglige fenomener og sammenhenger og foreslå løsninger på naturfaglige problemstillinger.
Eleven identifiserer og gir eksempler på enkle sammenhenger mellom ulike deler i faget og kommuniserer hovedsakelig med et hverdagslig språk.Eleven identifiserer og diskuterer enkle sammenhenger mellom ulike deler i faget på en oversiktlig måte og med et enkelt faglig språk med noen fagbegreper og uttrykksformer.Eleven identifiserer og diskuterer sentrale sammenhenger mellom ulike deler i faget med et presist faglig språk med relevante fagbegreper og uttrykksformer.
Eleven finner og bruker informasjon og faglige argumenter knyttet til naturfaglige temaer.Eleven vurderer og bruker informasjon og faglige argumenter knyttet til naturfaglige temaer.Eleven sammenligner, vurderer og bruker informasjon og faglige argumenter knyttet til naturfaglige temaer.