Utkast

Kjennetegn på måloppnåelse – samfunnsfag 10. trinn

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i samfunnsfag (SAF01-04) og læreplan i samfunnsfag samisk (SAF02-04). De er veiledende for standpunktvurdering.

Kjennetegnene er under utvikling. Frist for tilbakemelding var 1. april 2020. Tusen takk for alle gode innspill. Vi legger ut oppdatert versjon av kjennetegnene innen skolestart.

Hva og hvorfor kjennetegn på måloppnåelse?

Det er kompetansemålene i læreplanen som er grunnlaget for vurdering av elevens sluttkompetanse. Formålet med kjennetegn på måloppnåelse er å gi en felles nasjonal forståelse for nivået på standpunktkarakterene som sluttvurdering.

Kjennetegn på måloppnåelse er beskrivelser av kvaliteten på kompetanse i fag, og må derfor brukes sammen med læreplanen for at de skal gi mening.

I det daglige arbeidet med læreplan og vurdering er det lett å fordype seg i detaljer. De veiledende kjennetegnene er imidlertid formulert på et overordnet nivå, med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen. Dette både for å holde ett blikk på den helhetlige kompetansen som er beskrevet i læreplanen og for å gjøre lokal konkretisering og tilpasning mulig.

Hvordan lese og bruke kjennetegnene for å fastsette standpunktkarakteren?

Kjennetegnene er utforma for standpunktkarakterene 2, 4 og 6. Kjennetegnene er ikke uttømmende beskrivelser av eleven sin kompetanse. Hjelp til vurdering av elevens kompetanse på karakterene 1, 3 og 5 må derfor leses ut ifra beskrivelsene av 2, 4 og 6.

En elev kan vise kompetanse på ulike nivå i matrisen. I enkelte av kompetansebeskrivelsene kan kompetansen til eleven være tilsvarende 4, og andre steder som 2 eller 6. Læreren må derfor bruke læreplanen, kjennetegnene og sitt profesjonelle skjønn for å gi en rettferdig vurdering av eleven sin kompetanse.

Hvordan kan kjennetegnene være til nytte underveis i opplæringa?

Kjennetegnene er veiledende og skal være til støtte for standpunktvurderingen, men kan også være til nytte underveis i opplæringa. Som lærer kan du forklare og diskutere læreplanen og kjennetegnene med elevene tidlig i opplæringa slik at de forstår hva som er forventa av dem ved avslutningen av opplæringa.

Hvorfor samarbeide med kollegaer om læreplan og kjennetegn?

Samarbeid mellom kollegaer om arbeid med læreplan og kjennetegn kan bidra til felles forståelse, og et felles språk om hva elevene skal lære og hva som kjennetegner ulik grad av måloppnåelse. Et slikt tolkingsfellesskap innebærer ikke at all vurdering skal gjøres på en bestemt måte, men at felles drøfting og forståelse av vurderingsgrunnlaget kan fremme rettferdig vurdering av kompetansen til hver enkelt elev.

 

 

Kjennetegn på måloppnåelse
Karakteren 2Karakteren 4Karakteren 6
Eleven bruker gitte sammenhenger mellom geografiske, historiske og nåtidige forhold for å belyse samfunnsfaglige problemstillinger  Eleven bruker sammenhenger mellom geografiske, historiske og nåtidige forhold for å belyse samfunnsfaglige problemstillinger  Eleven bruker og kombinerer sammenhenger mellom geografiske, historiske og nåtidige forhold for å belyse samfunnsfaglige problemstillinger
Eleven velger, bruker og gjengir informasjon fra kilder for å belyse en sak Eleven velger, bruker og stiller spørsmål ved informasjon fra kilder for å belyse en sak fra flere sider Eleven velger, bruker og vurderer informasjon fra kilder og tilgang på kilder for å belyse en sak fra flere sider
Eleven bruker et begrenset utvalg samfunnsfaglige metoder og begrunner valg av metode Eleven bruker forskjellige samfunnsfaglige metoder og reflekterer over valg av metode Eleven bruker og tilpasser forskjellige samfunnsfaglige metoder og reflekterer over valg og bruk av metode  
Eleven forklarer ut fra et begrenset utvalg av årsaks-virkningsforhold  Eleven forklarer ut fra flere årsaks- og virkningsforhold  Eleven forklarer ut fra sammensatte årsaks- og virkningsforhold 
Eleven gjengir handlingsalternativer i fortid, nåtid og fremtid  Eleven diskuterer handlingsalternativer i fortid, nåtid og fremtid  Eleven vurderer handlingsalternativer i fortid, nåtid og fremtid 
Eleven gjengir ulike perspektiver, inkludert lokale, nasjonale og globale, på hendelser og fenomener  Eleven bruker ulike perspektiver, inkludert lokale, nasjonale og globale, i redegjørelser av hendelser og fenomener   Eleven bruker ulike perspektiver, inkludert lokale, nasjonale og globale, for å belyse hendelser og fenomener kritisk og balansert. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!