Kjennetegn på måloppnåelse – samfunnsfag 10. trinn

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i samfunnsfag (SAF01-04) og Læreplan i samfunnsfag samisk (SAF02-04). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Kjennetegnene er på både bokmål og nynorsk.

Bokmål

Lav kompetanse i faget, karakteren 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven bruker gitte sammenhenger mellom geografiske, historiske og nåtidige forhold for å belyse samfunnsfaglige tema/problemstillinger. Eleven identifiserer og bruker sammenhenger mellom geografiske, historiske og nåtidige forhold for å belyse samfunnsfaglige tema/problemstillinger. Eleven identifiserer og bruker og kombinerer sammenhenger mellom geografiske, historiske og nåtidige forhold for å belyse samfunnsfaglige tema/problemstillinger.
Eleven finner, og gjengir informasjon fra kilder for å belyse samfunnsfaglige tema/ problemstillinger.Eleven finner, gjengir, og stiller spørsmål ved informasjon fra kilder for å belyse samfunnsfaglige tema/problemstillinger fra flere sider.Eleven velger, bruker og vurderer informasjon fra kilder og tilgang på kilder for å belyse samfunnsfaglige tema/problemstillinger fra flere sider.
Eleven bruker et begrenset utvalg samfunnsfaglige metoder og begrunner valg av metode.Eleven bruker forskjellige samfunnsfaglige metoder og reflekterer over valg av metode.Eleven bruker og tilpasser forskjellige samfunnsfaglige metoder og reflekterer over valg og bruk av metode.  
Eleven forklarer ut fra et begrenset utvalg av årsak-virkningsforhold. Eleven forklarer ut fra flere årsaks- og virkningsforhold. Eleven forklarer ut fra sammensatte årsaks- og virkningsforhold. 
Eleven forklarer gitte handlingsalternativer i fortid, nåtid og fremtid.Eleven forklarer handlingsalternativer i fortid, nåtid og fremtid og konsekvenser av disse.Eleven forklarer handlingsalternativer i fortid, nåtid og fremtid og konsekvenser av disse, og identifiserer nyanser
Eleven gjengir ulike perspektiver, herunder lokale, nasjonale og globale, på hendelser og fenomener.Eleven bruker ulike perspektiver, herunder lokale, nasjonale og globale, i redegjørelser av hendelser og fenomener.  Eleven bruker ulike perspektiver, herunder lokale, nasjonale og globale, for å belyse hendelser og fenomener nyansert.

Nynorsk

Låg kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven bruker gitte samanhengar mellom geografiske, historiske og notidige forhold for å belyse samfunnsfaglege tema/problemstillingar.Eleven identifiserer og bruker samanhengar mellom geografiske, historiske og notidige forhold for å belyse samfunnsfaglege tema/problemstillingar. Eleven identifiserer, bruker og kombinerer samanhengar mellom geografiske, historiske og notidige forhold for å belyse samfunnsfaglege tema/problemstillingar.
Eleven finn og gjengir informasjon frå kjelder for å belyse samfunnsfaglege tema/ problemstillingar.Eleven finn, gjengir og stiller spørsmål ved informasjon frå kjelder for å belyse samfunnsfaglege tema/problemstillingar frå fleire sider.Eleven vel, bruker og vurderer informasjon frå kjelder og tilgang på kjelder for å belyse samfunnsfaglege tema/problemstillingar frå fleire sider.
Eleven bruker eit avgrensa utval samfunnsfaglege metodar og grunngir val av metode.Eleven bruker ulike samfunnsfaglege metodar og reflekterer over val av metode.Eleven bruker og tilpassar ulike samfunnsfaglege metodar og reflekterer over val og bruk av metode.
Eleven forklarer ut frå eit avgrensa utval årsaks–verknads-forhold.Eleven forklarer ut frå fleire årsaks–verknads-forhold.Eleven forklarer ut frå samansette årsaks–verknads-forhold. 
Eleven forklarer gitte handlingsalternativ i fortid, notid og framtid. Eleven forklarer handlingsalternativ i fortid, notid og framtid og konsekvensar av dei.Eleven forklarer handlingsalternativ i fortid, notid og framtid og konsekvensar av dei, og identifiserer nyansar.
Eleven gjengir ulike perspektiv, mellom andre lokale, nasjonale og globale, på hendingar og fenomen. Eleven bruker ulike perspektiv, mellom andre lokale, nasjonale og globale, i utgreiingar om hendingar og fenomen. Eleven bruker ulike perspektiv, mellom andre lokale, nasjonale og globale, for å belyse hendingar og fenomen nyansert.