Kompetansemål og vurderingSamfunnsfag (SAF01‑04)

Ikkje gyldig for alle årstrinn

Denne versjonen av læreplanen er ikkje gjeldande for 8. trinn–9. trinn før 1.8.2020. Fram til 1.8.2020 er det førre versjon av læreplanen som gjeld.

Denne versjonen av læreplanen er ikkje gjeldande for 10. trinn før 1.8.2021. Fram til 1.8.2021 er det førre versjon av læreplanen som gjeld.

Samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • bruke
  samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar,
  presentere
  funn ved bruk av digitale verktøy og
  drøfte
  kor gyldige og relevante funna er
 • vurdere
  på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og
  reflektere
  over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår
 • drøfte
  korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
 • utforske
  korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og
  drøfte
  innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
 • reflektere
  over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
 • samanlikne
  korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
 • gjere greie for
  årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og
  reflektere
  over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
 • gjere greie for
  årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og
  reflektere
  over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast
 • utforske
  og
  beskrive
  korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd
 • gjere greie for
  fornorsking av samane og dei nasjonale minoritetane og uretten dei har vore utsette for, og
  reflektere
  over kva konsekvensar det har hatt og har på individ- og samfunnsnivå
 • beskrive
  ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og
  presentere
  tiltak for meir berekraftige samfunn
 • vurdere
  korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet
 • reflektere
  over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og
  drøfte
  moglegheiter og utfordringar ved mangfald
 • utforske
  og
  reflektere
  over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett
 • reflektere
  over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og
  presentere
  forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
 • reflektere
  over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
 • utforske
  ulike plattformer for digital samhandling og
  reflektere
  over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten
 • beskrive
  sentrale lover, reglar og normer og
  drøfte
  kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt
 • beskrive
  trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og
  reflektere
  over sentrale utfordringar

Undervegsvurdering

Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevane viser og utviklar kompetanse i samfunnsfag på 8., 9. og 10. trinn når dei utforskar og forklarer samanhengar mellom historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege aspekt ved faget. Elevane viser og utviklar kompetanse når dei bruker samfunnsfaglege metodar til å undersøkje og vurdere moglege svar på problemstillingar som handlar om fortid, notid og framtid. Elevane viser og utviklar òg kompetanse når dei reflekterer over seg sjølve og andre som ein del av samfunnet, og korleis dei kan påverke sitt eige og andre sine liv i dag og i framtida. Vidare viser og utviklar dei kompetanse når dei samhandlar digitalt, kjenner til og bruker reglar for personvern og opphavsrett, og viser digital dømmekraft.

Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst gjennom munnlege, skriftlege, praktiske og digitale måtar å arbeide med samfunnsfag på. Læraren skal vere i dialog med elevane om utviklinga deira i samfunnsfag. Elevane skal få høve til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevane viser, skal dei få høve til å setje ord på kva dei opplever at dei får til, og reflektere over si eiga faglege utvikling. Læraren skal gi rettleiing om vidare læring og tilpasse opplæringa slik at elevane kan bruke rettleiinga for å utvikle kompetansen sin i samfunnsfag.

Standpunktvurdering

Standpunktkarakteren skal vere uttrykk for den samla kompetansen eleven har i samfunnsfag ved avslutninga av opplæringa etter 10. trinn. Læraren skal planleggje og leggje til rette for at elevane får vist kompetansen sin på varierte måtar som inkluderer forståing, refleksjon og kritisk tenking, i ulike samanhengar. Læraren skal setje karakter i samfunnsfag basert på kompetansen eleven har vist når eleven har brukt kunnskapar og ferdigheiter i kombinasjon.