Samfunnsfag (SAF01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • utforske
  og presentere
  samfunnsfaglege spørsmål, søkje etter informasjon i ulike kjelder og vurdere
  kor nyttig informasjonen er til å belyse spørsmåla
 • utforske
  kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne
  med korleis vi lever i dag
 • beskrive
  kultur- og naturlandskap i Noreg og samtale om korleis historiske og geografiske kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om landskap
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide
  med andre om å finne konstruktive løysingar
 • presentere
  menneskerettar og rettar barn har, og reflektere
  over kvifor desse rettane finst
 • presentere
  årsaker til at samane har urfolksstatus i Noreg, og beskrive
  forskjellige former for samisk kultur- og samfunnsliv før og no
 • utforske
  og gi døme på nokre sider ved berekraftig utvikling
 • reflektere
  over samanhengen mellom personleg økonomi og forbruk hos den enkelte
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere
  over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet
 • samtale om reglar og normer for personvern, deling og beskyttelse av informasjon og om kva det vil seie å bruke
  dømmekraft i digital samhandling
 • samtale om grenser knytte til kropp, kva vald og seksuelle overgrep er, og kvar ein kan få hjelp dersom ein blir utsett for vald og seksuelle overgrep
 • reflektere
  over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle
  forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder
 • samtale om nokre viktige offentlege institusjonar og verksemder i Noreg og reflektere
  over kva dei betyr i livet til menneska

Undervegsvurdering