Samfunnsfag (SAF01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • gjennomføre
  ei samfunnsfagleg undersøking og presentere
  resultata ved hjelp av eigna digitale verktøy
 • presentere
  ei aktuell nyheitssak og reflektere
  over forskjellar mellom fakta, meiningar og kommersiell bodskap i mediebiletet
 • samanlikne
  korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere
  over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
 • utforske
  korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
 • beskrive
  geografiske hovudtrekk i ulike delar av verda og reflektere
  over korleis desse hovudtrekka påverkar menneska som bur der
 • reflektere
  over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte
  korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
 • utforske
  ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere
  over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
 • drøfte
  kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle
  forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne
  korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land
 • utforske
  hovudtrekk ved historia til samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg og presentere
  rettar samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg har i dag
 • reflektere
  over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete
 • utforske
  og presentere
  ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle
  forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra
 • reflektere
  over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte
  kva det vil seie å bruke
  dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser
 • reflektere
  over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte
  kva ein kan gjere om grenser blir brotne
 • beskrive
  sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne
  korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere
  over konsekvensar av å bryte dei
 • reflektere
  over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte

Undervegsvurdering