Kompetansemål og vurderingSamfunnsfag (SAF01‑04)

Samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • gjennomføre
  ei samfunnsfagleg undersøking og
  presentere
  resultata ved hjelp av eigna digitale verktøy
 • presentere
  ei aktuell nyheitssak og
  reflektere
  over forskjellar mellom fakta, meiningar og kommersiell bodskap i mediebiletet
 • samanlikne
  korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og
  reflektere
  over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
 • utforske
  korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
 • beskrive
  geografiske hovudtrekk i ulike delar av verda og
  reflektere
  over korleis desse hovudtrekka påverkar menneska som bur der
 • reflektere
  over kvifor konfliktar oppstår, og
  drøfte
  korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
 • utforske
  ulike sider ved mangfald i Noreg og
  reflektere
  over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
 • drøfte
  kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og
  utvikle
  forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
 • samtale om menneske- og likeverd og
  samanlikne
  korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land
 • utforske
  hovudtrekk ved historia til samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg og
  presentere
  rettar samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg har i dag
 • reflektere
  over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete
 • utforske
  og
  presentere
  ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og
  utvikle
  forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra
 • reflektere
  over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og
  drøfte
  kva det vil seie å
  bruke
  dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser
 • reflektere
  over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og
  drøfte
  kva ein kan gjere om grenser blir brotne
 • beskrive
  sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og
  samanlikne
  korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og
  reflektere
  over konsekvensar av å bryte dei
 • reflektere
  over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte

Undervegsvurdering

Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevane viser og utviklar kompetanse i samfunnsfag på 5., 6. og 7. trinn når dei utforskar og viser forståing av samanhengar mellom historie, geografi og samfunnskunnskap. Elevane viser og utviklar kompetanse når dei undersøkjer og presenterer samfunnsfaglege spørsmål, reflekterer over moglege svar på spørsmål om fortid, notid og framtid og vurderer korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon. Elevane viser og utviklar òg kompetanse når dei reflekterer over seg sjølve og andre som ein del av ulike fellesskap og korleis dei kan vere med på å påverke samfunnet. Vidare viser og utviklar dei kompetanse når dei bruker digitale verktøy og digital dømmekraft i arbeid med faget. 

Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst gjennom munnlege, skriftlege, praktiske og digitale måtar å arbeide med faget på. Læraren skal vere i dialog med elevane om utviklinga deira i samfunnsfag. Elevane skal få høve til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevane viser, skal dei få høve til å setje ord på kva dei opplever at dei får til, og kva dei får til betre enn tidlegare. Læraren skal gi rettleiing om vidare læring og tilpasse opplæringa slik at elevane kan bruke rettleiinga for å utvikle kompetansen sin i samfunnsfag.