Kjennetegn på måloppnåelse – norsk 10. trinn

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i norsk (NOR01-06). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Skriftlig og muntlig

Kjennetegnene står i tre tabeller som må sees i sammenheng. Den første tabellen er for kompetanse som elevene kan vise både muntlig og skriftlig. Denne må sees i sammenheng med tabellen for muntlig og tabellen for skriftlig som står lenger ned på siden.

Skriftlig og muntlig
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven utforsker, gjør rede for og reflekterer over noen faglige emner på en enkel måte.Eleven utforsker, gjør rede for og reflekterer over faglige emner.Eleven utforsker, gjør rede for og reflekterer selvstendig over faglige emner.
Eleven bruker enkelte fagbegreper om tekst, faglige emner og språk.Eleven bruker fagspråk om tekst, faglige emner og språk.Eleven bruker presist fagspråk om tekst, faglige emner og språk.
Eleven beskriver innhold og noen virkemidler i tekster. Eleven plasserer tekster i en kontekst.Eleven analyserer og grunngir sin forståelse av tekster. Eleven gir eksempler på virkemidler og beskriver forholdet mellom tekst og kontekst.Eleven analyserer og tolker tekster. Eleven reflekterer over virkemidler og forholdet mellom tekst og kontekst.
Eleven eksperimenterer med noen uttrykksmåter og uttrykker seg på måter som til en viss grad er tilpasset sjanger, formål, mottaker og medium.Eleven eksperimenterer med uttrykksmåter og uttrykker seg på måter som er tilpasset sjanger, formål, mottaker og medium.Eleven eksperimenterer med uttrykksmåter og varierer språket på måter som er tilpasset sjanger, formål, mottaker og medium.
Eleven bruker kilder i egen tekstskaping. Eleven skiller mellom egen og andres tekst og oppgir kilder.Eleven bruker hensiktsmessige kilder i egen tekstskaping . Eleven oppgir kilder på en etterrettelig måte.Eleven bruker og vurderer kilder kritisk i egen tekstskaping. Eleven oppgir kilder på en etterrettelig måte.
Eleven gjør endringer i egne tekster ut fra innspill fra andre.Eleven gjør endringer og bearbeider egne tekster ut fra kunnskap om språk og tekst og innspill fra andre.Eleven gjør endringer og bearbeider egne tekster ut fra kunnskap om språk og tekst og innspill fra andre, og videreutvikler tekstene på en selvstendig måte.
Skriftlig
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven skriver tekster med en viss tematisk sammenheng. Eleven bruker forståelig setningsstruktur og tekstbinding mellom setninger og avsnitt. Eleven mestrer sentrale regler for rettskriving og tegnsetting.Eleven skriver tekster med god tematisk sammenheng. Eleven varierer setnings­struktur og tekst­bind­ing ut fra formålet med teksten. Eleven mestrer regler for rettskriving, og sentrale regler for tegnsetting.Eleven skriver tekster med klar tematisk sammenheng. Eleven varierer setningsstruktur og tekstbinding på en selvstendig måte ut fra formålet med teksten. Eleven mestrer regler for rettskriving og i hovedtrekk regler for tegnsetting.
Eleven mestrer hovedregler for ordbøying på hovedmålet sitt. Eleven har også et dekkende ordforråd og uttrykker seg stort sett hensiktsmessig på hovedmålet.Eleven mestrer ordbøying på hovedmålet sitt. Eleven har et variert ordforråd og uttrykker seg hensiktsmessig på hovedmålet.Eleven mestrer ordbøying på hovedmålet sitt. Eleven har et rikt og presist ordforråd og uttrykker seg variert og hensiktsmessig på hovedmålet.
Eleven mestrer sentrale regler for ordbøying på sidemålet sitt. Eleven har et enkelt ordforråd og bruker enkelte ord og uttrykk som er typiske for sidemålet.Eleven mestrer hovedregler for ordbøying på sidemålet sitt. Eleven har et relevant ordforråd, bruker sentrale ord og uttrykk og uttrykker seg stort sett hensiktsmessig på sidemålet.Eleven mestrer i hovedtrekk ordbøying på sidemålet sitt. Eleven har et variert ordforråd, bruker relevante ord og uttrykk og uttrykker seg hensiktsmessig på sidemålet.
Muntlig 
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven kommuniserer noe faglig innhold og begrunner til en viss grad egne oppfatninger og meninger i muntlige presentasjoner, samtaler og diskusjoner. Eleven kommuniserer faglig innhold klart og underbygger egne oppfatninger og meninger i muntlige presentasjoner, samtaler og diskusjoner. Eleven kommuniserer faglig innhold klart og tydelig og argumenterer saklig i muntlige presentasjoner, samtaler og diskusjoner.