Kjennetegn på måloppnåelse – engelsk 10. trinn

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i engelsk (ENG01-04) og Læreplan i engelsk for elever med tegnspråk (ENG02-04). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene. 

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven forstår og gjengir deler av innholdet fra enkle muntlige og skriftlige tekster på en enkel måte.Eleven forstår og videreformidler innhold fra ulike typer muntlige og skriftlige tekster på en stort sett relevant måte.Eleven forstår og videreformidler innhold fra ulike typer muntlige og skriftlige tekster på en reflektert og situasjonstilpasset måte.
Eleven uttrykker seg enkelt og tilpasser i noen grad språk og struktur til formål, mottaker og situasjon i muntlige og skriftlige tekster.Eleven uttrykker seg med klart språk og sammenheng og tilpasser stort sett språk og struktur til formål, mottaker og situasjon i ulike typer muntlige og skriftlige tekster.Eleven uttrykker seg med et klart og variert språk, flyt og sammenheng og tilpasser språk og struktur til formål, mottaker og situasjon i ulike typer muntlige og skriftlige tekster.
Eleven finner med veiledning informasjon fra en engelskspråklig kilde, bruker den i noen grad i egen muntlig og skriftlig tekstproduksjon og oppgir kilden.Eleven finner relevant informasjon fra flere engelskspråklige kilder, bruker den i egen muntlig og skriftlig tekstproduksjon og oppgir kildene.Eleven finner relevant informasjon fra forskjellige engelskspråklige kilder, bruker den på en etterrettelig og hensiktsmessig måte i egen muntlig og skriftlig tekstproduksjon tilpasset avsender og mottaker på en selvstendig måte og oppgir kildene.
Eleven gjør, med veiledning, enkelte endringer i egne muntlige og skriftlige tekster etter konkret tilbakemelding.Eleven bearbeider deler av egne muntlige og skriftlige tekster etter konkrete tilbakemeldinger.Eleven bearbeider egne muntlige og skriftlige tekster på en selvstendig måte etter tilbakemeldinger og ut fra kunnskap om språk.
Eleven viser noe interkulturell kompetanse i muntlige og/eller skriftlige tekster ved å gjengi noe kunnskap om og reflektere på en enkel måte over levemåter, tenkesett og tradisjoner, språklig og kulturelt mangfold i den engelskspråklige verden.Eleven viser interkulturell kompetanse i muntlige og/eller skriftlige tekster ved å forklare og reflektere over levemåter, tenkesett og tradisjoner, språklig og kulturelt mangfold i den engelskspråklige verden.Eleven viser bred interkulturell kompetanse i muntlige og/eller skriftlige tekster ved å forklare og reflektere selvstendig over levemåter, tenkesett og tradisjoner, språklig og kulturelt mangfold i den engelskspråklige verden.