Kjennetegn på måloppnåelse – musikk 10. trinn

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i musikk (MUS01-02) og Læreplan i musikk samisk (MUS02-02). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven lytter og tar imot innspill fra andre i musikkaktiviteter.Eleven lytter og bidrar i musikkaktiviteter ved å gi innspill til andre, og bruker innspill fra andre i eget skapende arbeid.Eleven tar initiativ i musikkaktiviteter, deler og kommuniserer ideer. Eleven prøver ut og vurderer innspill fra andre i eget skapende arbeid.
Eleven bruker noen musikalske virkemidler og viser enkle håndverksmessige ferdigheter når eleven utøver et repertoar.Eleven bruker musikalske virkemidler og viser håndverksmessige ferdigheter når eleven utøver et variert repertoar.Eleven bruker varierte musikalske virkemidler for å forme musikalske uttrykk og knytter dette til egne musikkopplevelser. Eleven viser gode håndverksmessige ferdigheter når eleven utøver et variert repertoar.
Eleven bruker noen grunnelementer når eleven lager musikk.Eleven bruker grunnelementer og setter dem sammen på varierte måter når eleven lager musikk.Eleven bruker musikalske grunnelementer på kreative måter og knytter dette til egne musikkopplevelser. Eleven tar i bruke flere verktøy når eleven lager musikk.
Eleven formidler musikkopplevelser gjennom samtale og andre utrykksformer.Eleven formidler musikkopplevelser gjennom samtale og andre utrykksformer. Eleven forklarer hvordan musikk kan gi mening i ulike sammenhenger.Eleven formidler musikkopplevelser gjennom samtale og andre uttrykksformer. Eleven reflekterer over hvordan musikk kan gi mening for individer og grupper.  
Eleven setter musikk, sang og dans inn i et historisk og samfunnsmessig perspektiv.Eleven setter musikk, sang og dans inn i et historisk og samfunnsmessig perspektiv, og beskriver sammenhenger mellom kulturelle forhold og estetiske uttrykk.Eleven setter musikk, sang og dans inn i et historisk og samfunnsmessig perspektiv og knytter dette til eget skapende arbeid. Eleven reflekterer over sammenhenger mellom kulturelle forhold og estetiske uttrykk.