Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

  • øve på og framføre et variert repertoar av joik,sang, musikk, andre vokale uttrykk og dans
  • drøfte hvordan musikalske tradisjoner bevares og fornyes
  • samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår selvvalgt joik, sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt
  • skape og programmere musikalske forløp, også med joik, ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder
  • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
  • lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat
  • bruke gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende arbeid
  • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid, og i refleksjon over prosesser og produkter
  • utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden
  • utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet, inkludert den samiske musikken og dansen fra alle de fire samiske landene, og etiske problemstillinger knytet til musikalske ytringer og musikkulturer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering