Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • øve på og framføre et variert repertoar av joik,sang, musikk, andre vokale uttrykk og dans
 • drøfte
  hvordan musikalske tradisjoner bevares og fornyes
 • samarbeide
  med andre om å planlegge
  og gjennomføre
  øvingsprosesser hvor det inngår selvvalgt joik, sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt
 • skape og programmere musikalske forløp, også med joik, ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder
 • utforske
  og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere
  over bruk av musikalske virkemidler
 • lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat
 • bruke
  gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende arbeid
 • bruke
  relevante fagbegreper i skapende arbeid, og i refleksjon over prosesser og produkter
 • utforske
  og reflektere
  over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden
 • utforske
  og drøfte
  musikkens og dansens betydning i samfunnet, inkludert den samiske musikken og dansen fra alle de fire samiske landene, og etiske problemstillinger knytet til musikalske ytringer og musikkulturer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering