Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

  • utøve og utforske et repertoar av joiker, sanger og danser fra samisk kultur og andre musikkulturer
  • joike, synge og spille på instrumenter alene og sammen med andre ved bruk av gehør og enkel notasjon
  • eksperimentere med rytmer, melodier og andre grunnelementer, sette sammen mønstre til komposisjoner, også ved bruk av digitale verktøy, og presentere arbeidsprosesser og resultater
  • formidle egne musikkopplevelser og beskrive bruk av musikalske virkemidler ved hjelp av enkle fagbegreper med hovedvekt på joik og annen samisk musikk
  • samtale om og reflektere over hvordan musikk skaper mening når den brukes i ulike sosiale sammenhenger

Underveisvurdering