Kjennetegn på måloppnåelse – kroppsøving 10. trinn

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i kroppsøving (KRO01-05). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene. 

Kjennetegnene er på både bokmål og nynorsk.

Bokmål

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven utforsker kroppslig læring gjennom å delta i bevegelsesaktiviteter.Eleven utforsker kroppslig læring gjennom å delta i, og arbeide for å utvikle egne ferdigheter i bevegelsesaktiviteter.Eleven utforsker kroppslig læring gjennom å delta i, og arbeider målbevisst for å utvikle egne ferdigheter i varierte bevegelsesaktiviteter.
Eleven beskriver arbeid med kroppslig læring ut fra egne erfaringer. Eleven øver og utfordrer seg selv i bevegelsesaktiviteter.Eleven beskriver og forklarer arbeid med kroppslig læring ut fra egne erfaringer og faglig kunnskap. Eleven øver og utfordrer seg selv på ulike måter i bevegelsesaktiviteter.   Eleven beskriver og reflekterer  over arbeid med kroppslig læring og utvikling ut fra egne og andres erfaringer og faglig kunnskap. Eleven øver og utfordrer seg selv, søker etter utfordringer i bevegelsesaktiviteter og bruker ulike metoder for å løse disse.
Eleven reflekterer over egen læring og samarbeid med andre på en enkel måte. Eleven beskriver sammenhenger mellom bevegelse, kropp, trening og helse ut fra egne erfaringer.Eleven reflekterer saklig over egen læring og samarbeid med andre. Eleven beskriver sammenhenger mellom bevegelse, kropp, trening og helse ut fra egne og andres erfaringer, faglig teori og metode.Eleven reflekterer over egen læring og samarbeid med andre på en selvstendig måte. Eleven beskriver sammenhenger mellom bevegelse, kropp, trening og helse ved å sammenstille erfaringer, faglig teori og metode.
Eleven samarbeider med andre og deltar i fellesskapet.Eleven samarbeider med andre for å oppnå felles mål, og bidrar i fellesskapet med  å komme med egne ideer og forslag.Eleven samarbeider med andre for å oppnå felles mål, og bidrar i fellesskapet med nye ideer, kunnskap og forslag, og anerkjenner medelevers forslag.
Eleven utforsker naturen til en viss grad natur både i bevegelsesaktiviteter og som kilde til naturopplevelser. I uteaktiviteter og friluftsliv bidrar eleven i noen grad til trygg og bærekraftig ferdsel.Eleven utforsker naturen både i bevegelsesaktiviteter og som kilde til naturopplevelser. I uteaktiviteter og friluftsliv praktiserer eleven trygg og bærekraftig ferdsel.Eleven utforsker naturen på en selvstendig måte både i bevegelsesaktiviteter og som kilde til naturopplevelser. I uteaktiviteter og friluftsliv praktiserer og videreformidler eleven trygg og bærekraftig ferdsel.

Nynorsk

Låg kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven utforskar kroppsleg læring gjennom å delta i bevegelsesaktivitetar.Eleven utforskar kroppsleg læring gjennom å delta i og arbeide for å utvikle eigne ferdigheiter i bevegelsesaktivitetar.Eleven utforskar kroppsleg læring gjennom å delta i og arbeide målbevisst for å utvikle eigne ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar.
Eleven beskriv arbeid med kroppsleg læring ut frå eigne erfaringar. Eleven øver og utfordrar seg sjølv i bevegelsesaktivitetar.Eleven beskriv og forklarer arbeid med kroppsleg læring ut frå eigne erfaringar og fagleg kunnskap. Eleven øver og utfordrar seg sjølv på ulike måtar i bevegelsesaktivitetar.Eleven beskriv og reflekterer over arbeid med kroppsleg læring og utvikling ut frå eigne og andres erfaringar og fagleg kunnskap. Eleven øver og utfordrar seg sjølv, søker etter utfordringar i bevegelsesaktivitetar og bruker ulike metodar for å løyse dei.
Eleven reflekterer over eiga læring og samarbeid med andre på ein enkel måte. Eleven beskriv samanhengar mellom bevegelse, kropp, trening og helse ut frå eigne erfaringar.Eleven reflekterer sakleg over eiga læring og samarbeid med andre. Eleven beskriv samanhengar mellom bevegelse, kropp, trening og helse ut frå eigne og andres erfaringar, fagleg teori og metode.Eleven reflekterer over eiga læring og samarbeid med andre på ein sjølvstendig måte. Eleven beskriv samanhengar mellom bevegelse, kropp, trening og helse ved å stille saman erfaringar, fagleg teori og metode.
Eleven samarbeider med andre og deltar i fellesskapet.Eleven samarbeider med andre for å oppnå felles mål og bidrar i fellesskapet med å komme med eigne idear og forslag.Eleven samarbeider med andre for å oppnå felles mål, bidrar i fellesskapet med nye idear, kunnskap og forslag og anerkjenner forslag frå medelevar.
Eleven utforskar naturen til ein viss grad både i bevegelsesaktivitetar og som kjelde til naturopplevingar. I uteaktivitetar og friluftsliv bidrar eleven i nokon grad til trygg og berekraftig ferdsel.Eleven utforskar naturen både i bevegelsesaktivitetar og som kjelde til naturopplevingar. I uteaktivitetar og friluftsliv praktiserer eleven trygg og berekraftig ferdsel.Eleven utforskar naturen på ein sjølvstendig måte både i bevegelsesaktivitetar og som kjelde til naturopplevingar. I uteaktivitetar og friluftsliv praktiserer og vidareformidlar eleven trygg og berekraftig ferdsel.