Kjennetegn på måloppnåelse – naturfag samisk 10. trinn

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i naturfag samisk (NAT02-04). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven deltar i utforskinger og undersøkelser med bistand av andre, og forstår at resultater henger sammen medprosess. Eleven planlegger og gjennomfører utforskinger og undersøkelser med noe bistand av andre og forstår deler av sammenhengen mellom prosess, funn og konklusjon.  Eleven planlegger og gjennomfører utforskinger og undersøkelser på en selvstendig måte og forstår sammenhengen mellom prosess, funn og konklusjon.
Eleven følger en prosedyre for bruk av utstyr, teknikker og materialer i utforskninger av teknologi og naturfaglige problemstillinger. Eleven velger og bruker hensiktsmessig utstyr, teknikker og materialer i utforskinger av teknologi og naturfaglige problemstillinger. Eleven velger og bruker hensiktsmessig utstyr, teknikker og materialer på en fortrolig og selvstendig måte i utforskinger av teknologi og naturfaglige problemstillinger. 
Eleven utvikler idéer og finner noen løsninger gjennom utforskninger av teknologiske og naturfaglige problemstillinger. Eleven utvikler idéer og finner hensiktsmessige løsninger gjennom utforskninger av teknologiske og naturfaglige problemstillinger. Eleven utvikler idéer og finner hensiktsmessige løsninger på en selvstendig måte gjennom utforskninger av teknologiske og naturfaglige problemstillinger. 
Eleven gir eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap utvikles. Elevene gir eksempler på sammenhenger mellom naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter og troverdigheten til naturvitenskapelig kunnskap. Eleven diskuterer noen sammenhenger mellom naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter og troverdigheten til naturvitenskapelig kunnskap.  
Eleven bruker noen faglige argumenter, og gir uttrykk for egne meninger, i naturfaglige diskusjoner.  Eleven bruker faglige argumenter, og trekker inn etiske perspektiv, i naturfaglige diskusjoner.  Eleven bruker og vurderer faglige argumenter, og trekker inn ulike etiske perspektiv, i naturfaglige diskusjoner.  
Eleven bruker delvis fagets tenkemåter, teorier og modeller til å løse naturfaglige problemstillinger.Eleven bruker fagets tenkemåter, teorier og modeller til å løse ulike typer naturfaglige problemstillinger. Eleven bruker fagets tenkemåter, teorier og modeller til å løse sammensatte naturfaglige problemstillinger. 
Eleven gir eksempler på enkle sammenhenger mellom ulike deler i faget og kommuniserer hovedsakelig med et hverdagslig språk.Eleven diskuterer enkle sammenhenger mellom ulike deler i faget på en oversiktlig måte og med et enkelt faglig språk med noen fagbegreper og uttrykksformer. Eleven diskuterer sentrale sammenhenger mellom ulike deler i faget med et presist faglig språk med relevante fagbegreper og uttrykksformer. 
Eleven finner og bruker?informasjon og faglige argumenter knyttet til naturfaglige temaer. Eleven vurderer og bruker informasjon og faglige argumenter knyttet til naturfaglige temaer. Eleven sammenligner, vurderer og bruker informasjon og faglige argumenter knyttet til naturfaglige temaer. 
Eleven deltar i tradisjonelt samisk naturbruk.Eleven deltar i tradisjonelt samisk naturbruk og bidrar i arbeidet.Eleven deltar i tradisjonelt samisk naturbruk og bidrar i arbeidet på en selvstendig måte.