Kjennetegn på måloppnåelse – norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge Vg2 YF

Kjennetegnene på måloppnåelse som gjelder Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge (NOR09-04). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven viser forståelse for det grunnleggende innholdet i norskfaglige og yrkesfaglige tekster.Eleven viser forståelse for hovedinnholdet i norskfaglige og yrkesfaglige tekster.Eleven viser svært god forståelse for norskfaglige og yrkesfaglige tekster.
Eleven gjengir innhold og beskriver enkelte virkemidler i egnede tekster.Eleven forklarer innhold og tema og beskriver hvordan virkemidler fungerer i egnede tekster.Eleven vurderer og reflekterer over innhold, tema og virkemidler i egnede tekster.
Eleven reflekterer over og kommuniserer om enkelte faglige emner muntlig og skriftlig.Eleven reflekterer over og kommuniserer med noe fagspråk i ulike muntlige og skriftlige sjangre.Eleven reflekterer selvstendig og kommuniserer med fagspråk i ulike muntlige og skriftlige sjangre.
Eleven gjør rede for norskfaglige og yrkesfaglige emner og vurderer ut fra egne erfaringer og referanserammer på en forståelig måte.Eleven gjør rede for norskfaglige og yrkesfaglige emner og vurderer ut fra egne erfaringer og referanserammer.Eleven gjør rede for norskfaglige og yrkesfaglige emner, og vurderer kritisk ut fra egne erfaringer og referanserammer.
Eleven lytter og viser forståelse for det grunnleggende innholdet i diskusjoner og faglige samtaler. Eleven deltar i muntlige aktiviteter med et grunnleggende ordforråd og forståelig uttale.Eleven lytter, viser forståelse og deltar i diskusjoner og faglige samtaler. Eleven stiller oppklarende spørsmål og argumenterer med egnet ordforråd og funksjonell uttale.Eleven lytter, viser god forståelse og deltar i diskusjoner og faglige samtaler. Eleven følger opp andres innspill, stiller utdypende spørsmål og begrunner egne meninger med egnet ordforråd og funksjonell uttale.
Eleven skriver enkle tekster med struktur og et grunnleggende ordforråd.Eleven skriver enkle tekster for ulike formål og i ulike sjangre som til en viss grad er tilpasset mottaker og formål.Eleven skriver enkle tekster for ulike formål og i ulike sjangre som er godt tilpasset mottaker og formål.
Eleven finner informasjon, oppgir kilder og skiller mellom egen og andres tekst.Eleven velger informasjon fra ulike kilder og oppgir kilder i egen tekst på en etterrettelig måte.Eleven velger og kombinerer informasjon fra ulike kilder og bruker dem i egen tekst på en ryddig og etterrettelig måte.
Eleven gjør endringer i egne tekster etter tilbakemeldinger.Eleven bearbeider egne tekster etter tilbakemeldinger og ut fra kunnskap om språk og tekst.Eleven videreutvikler egne tekster etter tilbakemeldinger, ut fra kunnskap om språk og tekst og faglige vurderinger. 
Eleven bruker noen sentrale regler for rettskriving, formverk og setningsbygning og prøver seg fram med ord og uttrykksformer.Eleven bruker sentrale regler for rettskriving og formverk, og prøver seg fram og varierer i noen grad ordvalg og setningsbygning.Eleven mestrer stort sett sentrale regler for rettskriving og formverk og varierer ordvalg og setningsbygning.