Norsk kort botid vgo (NOR09‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

 • lese nyere egnet norsk og oversatt skjønnlitteratur, samtale om innhold, tema og språklige virkemidler og vurdere
  tekstene ut fra egne erfaringer og referanserammer
 • reflektere
  over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer
 • gjenkjenne retoriske appellformer i egnede tekster, og reflektere
  over hvordan språk kan uttrykke ulike holdninger
 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon, begrunne egne meninger og delta i diskusjoner
 • uttrykke seg med forståelig uttale, forstå
  vanlige idiomer og ha et stort nok ordforråd til å forstå
  hovedinnholdet i undervisningen
 • sammenstille informasjon fra ulike tekster, markere sitater og vise til kilder i egne tekster
 • kommunisere muntlig og skriftlig i yrkesrelevante sjangre
 • bruke
  relevant fagspråk til å presentere
  , gjøre rede for
  og dokumentere
  faglige emner og arbeidsprosesser fra eget yrkesfaglig område
 • orientere seg i faglitteratur fra eget yrkesfaglig område for å finne, kombinere og vurdere
  relevant informasjon
 • skrive enkle tekster i ulike sjangre tilpasset mottaker, formål og medium for hånd og på tastatur, og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger og faglige kriterier
 • kjenne til og bruke
  sentrale regler om rettskriving, formverk, setningsbygning og tekstbinding og variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving
 • sammenligne
  noen særtrekk ved norsk språk med eget morsmål eller andre språk eleven kjenner
 • gjøre rede for
  språklig mangfold i Norge og samtale om hvordan språklige møter kan skape språkendringer
 • gjøre rede for
  utbredelsen av de samiske språkene i Norge, fornorskingspolitikken og de språklige rettighetene samer har som urfolk
 • bruke
  norskspråklige og flerspråklige digitale læringsressurser knyttet til ulike fag for å utvikle
  uttale, ordforråd og begrepsapparat

Underveisvurdering

Standpunktvurdering