Norsk kort botid vgo (NOR09‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

 • lese et utvalg norrøne tekster i oversettelse og
  sammenligne
  med tekster fra nyere tid
 • sammenligne
  fortellemåter og verdier i myter og folkediktning fra ulike land med fortellemåter og verdier i et utvalg egnede samtidstekster
 • lese egnede tekster fra før 1850, se dem i kulturhistorisk kontekst og diskutere hvilken relevans de har i dag
 • informere, fortelle, argumentere og
  reflektere
  muntlig og skriftlig og
  bruke
  retoriske appellformer i egen tekstskaping
 • bruke
  fagspråk til å
  sammenligne
  særtrekk ved norsk språk med eget morsmål eller andre språk eleven kjenner
 • bruke
  kunnskap om grammatikk, tekst og sjanger til å forbedre egne tekster
 • bruke
  norskspråklige og flerspråklige digitale læringsressurser for å
  utvikle
  ordforråd og begrepsapparat
 • lese,
  tolke
  og
  analysere
  egnede romaner, noveller, drama, lyrikk og sakprosa fra etter 1850 til i dag og se dem i kulturhistorisk kontekst og i lys av egen samtid
 • analysere
  ,
  tolke
  og
  vurdere
  virkemidler i egnede tekster med ulike uttrykksformer
 • forklare og
  vurdere
  argumentasjonen i egnede sakprosatekster ved å
  bruke
  kunnskap om retoriske appellformer
 • lytte til og
  forstå
  muntlig norsk godt nok til å kunne følge resonnementer og delta aktivt i ulike former for muntlig kommunikasjon
 • uttrykke seg med funksjonell uttale og et variert ordforråd
 • bruke
  kilder på en kritisk og etterprøvbar måte
 • argumentere og
  reflektere
  kritisk muntlig og skriftlig, og
  presentere
  og skrive om norskfaglige emner
 • skrive litterære tolkninger og sammenligninger og
  reflektere
  over tekster i kontekst
 • uttrykke seg med god språkføring og
  anvende
  sentrale regler innenfor formverk og rettskriving
 • tilpasse språket etter formål, innhold og mottaker
 • gjøre rede for
  den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag
 • gjøre rede for
  endringer i talespråk i Norge i dag og
  reflektere
  over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering