Norsk kort botid vgo (NOR09‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

 • lese et utvalg norrøne tekster i oversettelse og sammenligne med tekster fra nyere tid
 • sammenligne fortellemåter og verdier i myter og folkediktning fra ulike land med fortellemåter og verdier i et utvalg egnede samtidstekster
 • lese egnede tekster fra før 1850, se dem i kulturhistorisk kontekst og diskutere hvilken relevans de har i dag
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere muntlig og skriftlig og bruke retoriske appellformer i egen tekstskaping
 • bruke fagspråk til å sammenligne særtrekk ved norsk språk med eget morsmål eller andre språk eleven kjenner
 • bruke kunnskap om grammatikk, tekst og sjanger til å forbedre egne tekster
 • bruke norskspråklige og flerspråklige digitale læringsressurser for å utvikle ordforråd og begrepsapparat
 • lese, tolke og analysere egnede romaner, noveller, drama, lyrikk og sakprosa fra etter 1850 til i dag og se dem i kulturhistorisk kontekst og i lys av egen samtid
 • analysere, tolke og vurdere virkemidler i egnede tekster med ulike uttrykksformer
 • forklare og vurdere argumentasjonen i egnede sakprosatekster ved å bruke kunnskap om retoriske appellformer
 • lytte til og forstå muntlig norsk godt nok til å kunne følge resonnementer og delta aktivt i ulike former for muntlig kommunikasjon
 • uttrykke seg med funksjonell uttale og et variert ordforråd
 • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte
 • argumentere og reflektere kritisk muntlig og skriftlig, og presentere og skrive om norskfaglige emner
 • skrive litterære tolkninger og sammenligninger og reflektere over tekster i kontekst
 • uttrykke seg med god språkføring og anvende sentrale regler innenfor formverk og rettskriving
 • tilpasse språket etter formål, innhold og mottaker
 • gjøre rede for den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag
 • gjøre rede for endringer i talespråk i Norge i dag og reflektere over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering