Norsk kort botid vgo (NOR09‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

 • lese, tolke og analysere egnede romaner, noveller, drama, lyrikk og sakprosa fra 1850 til i dag og se dem i kulturhistorisk kontekst og i lys av egen samtid
 • analysere, tolke og vurdere virkemidler i egnede tekster med ulike uttrykksformer
 • forklare og vurdere argumentasjonen i egnede sakprosatekster ved å bruke kunnskap om retoriske appellformer
 • skrive litterære tolkninger og sammenligninger
 • argumentere og reflektere skriftlig
 • bruke fagkunnskap og fagspråk i presentasjoner og fagartikler
 • uttrykke seg med god språkføring og bruke sentrale regler innenfor formverk og rettskriving
 • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte
 • uttrykke seg med god uttale og et variert ordforråd
 • lytte til og forstå muntlig norsk godt nok til å kunne følge resonnementer og delta aktivt i samtaler og diskusjoner
 • tilpasse språket etter formål, innhold og mottaker
 • gjøre rede for endringer i talespråk i Norge i dag og reflektere over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering