Norsk kort botid vgo (NOR09‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

 • lese nyere egnet norsk og noe oversatt skjønnlitteratur, samtale om innhold, tema og språklige virkemidler og vurdere tekstene ut fra egne erfaringer og referanserammer
 • reflektere over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer
 • gjenkjenne retoriske appellformer i egnede tekster, og reflektere over hvordan språk kan uttrykke ulike holdninger
 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon, begrunne egne meninger og delta i diskusjoner
 • uttrykke seg med forståelig uttale, forstå vanlige idiomer og ha et stort nok ordforråd til å forstå hovedinnholdet i undervisningen
 • sammenstille informasjon fra ulike tekster, markere sitater og vise til kilder i egne tekster
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige tema muntlig
 • skrive enkle fagartikler om norskfaglige eller tverrfaglige tema
 • kjenne til og bruke sentrale regler for rettskriving, formverk, setningsbygning og tekstbinding og variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving
 • skrive enkle tekster i ulike sjangre tilpasset mottaker, formål og medium for hånd og på tastatur, og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger og faglige kriterier
 • sammenligne noen særtrekk ved norsk språk med eget morsmål eller andre språk eleven kjenner
 • gjøre rede for språklig mangfold i Norge og samtale om hvordan språklige møter kan skape språkendringer
 • gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene i Norge, fornorskingspolitikken og de språklige rettighetene samer har som urfolk
 • bruke norskspråklige og flerspråklige digitale læringsressurser for å utvikle ordforråd og begrepsapparat

Underveisvurdering