Kjennetegn på måloppnåelse – historie vg3 og vg3 påbygging

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i historie (HIS01-03) og Læreplan i historie samisk (HIS02-03). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven stiller spørsmål knyttet til fortid og historie og reflekterer over mulige svar.Eleven stiller spørsmål knyttet til fortid og historie og reflekter over egne spørsmål og mulige svar.Eleven stiller spørsmål knyttet til fortid og historie og reflekter over egne spørsmål og mulige svar og hvordan disse er påvirket av eget ståsted.
Eleven finner og bruker kilder med relevans for å belyse en problemstilling ved å gjengi innholdet.Eleven finner og bruker et utvalg kilder med relevans for en problemstilling og reflekterer over anvendbarheten for å besvare problemstillingen.Eleven finner og bruker et rikt utvalg kilder med relevans for en problemstilling og reflekterer over kildenes og kildeutvalgets styrker og svakheter til å besvare problemstillingen.
Eleven forklarer fenomener i fortiden ved å gjengi årsaker og virkninger, samt gi eksempler på brudd og kontinuitet.Eleven forklarer fenomener i fortiden ved å vurdere sammenhenger mellom årsaker og virkninger, og identifisere brudd og kontinuitet.Eleven forklarer fenomener i fortiden ved å vurdere sammensatte årsaks- og virkningsforhold, og drøfte grader av brudd og kontinuitet.
Eleven identifiserer ulike perspektiver om samme tema.Eleven viser hvordan ulike perspektiver kan knyttes til ulike ståsteder og kontekster.Eleven drøfter hvordan ulike perspektiver kan knyttes til ulike ståsteder og kontekster og vurderer argumentasjon i lys av perspektivene.
Eleven gjengir eksempler på at menneskers valgmuligheter i fortiden var begrenset av tiden de levde i og sammenligner disse valgmulighetene med egne.Eleven viser hvordan menneskers valgmuligheter i fortiden var preget og begrenset av tiden de levde i. og sammenligner disse valgmulighetene med egne.Eleven viser fortidens menneskers handlingsmuligheter ved å framstille historie med ulike utfall og reflekterer over at egne valg også er kontekstavhengig.
Eleven gjengir eksempler på at historie er fortolkning og ikke en objektiv og korrekt fremstilling av fortiden.Eleven viser eksempler på hvordan historie er fortolkninger av fortiden som har blitt påvirket av samtiden de ble til i.Eleven reflekterer over hvordan egne forestillinger om fortiden har blitt preget og formet, og at de vil kunne forandre seg i framtiden.