Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-42 Saksbehandling

Bestemmelsen gjelder saksbehandlingen for søknader om inntak til knutepunktskoler.

I første avsnitt er det presisert at det er fylkeskommunen der søkeren er folkeregistrert som er ansvarlig for å oppfylle søkerens rett etter § 3-9. Det betyr at hjemfylket må dekke eventuelle kostnader dersom retten til opplæring oppfylles i en annen fylkeskommune. Dette gjøres gjennom refusjon etter forskriften kapittel 19.

Andre avsnitt viser til at kravene til søknadsfrist og søknad i §§ 6-8 og 6-9 også gjelder for søkere til knutepunktskoler. Det betyr at søkere til knutepunktskoler søker innen 1. februar. Søkeren sender søknaden til fylkeskommunen der hun eller han er folkeregistrert.

I tredje avsnitt følger det at fylkeskommunen sender søknaden videre til fylkeskommunen der knutepunktskolen som søkeren har søkt om inntak til ligger, dersom vilkårene etter § 6-40 er oppfylt. Fylkeskommunen skal sende søknaden, sammen med sakkyndig vurdering, videre innen 15. mars.

I fjerde avsnitt står det at det er fylkeskommunen der knutepunktskolen ligger som avgjør om søkeren får plass ved knutepunktskolen eller ei. Fylkeskommunen der knutepunktskolen ligger gir beskjed om resultatet til hjemfylkeskommunen. Hjemfylkeskommunen treffer endelig vedtak om inntak til opplæring etter opplæringsloven § 3-9.

Av femte avsnitt følger det at dersom søkeren får avslag, så skal fylkeskommunen der knutepunktskolen ligger snarest mulig sende melding om dette til hjemfylkeskommunen. Hjemfylkeskommunen plikter da, så snart som mulig, å finne et annet tilbud om opplæring i et tegnspråklig miljø til søkeren. Dette innebærer at fylkeskommunen må finne et tilbud til søkeren ved en annen knutepunktskole.