Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-22 Søkere som har rett til spesialundervisning, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene

Vilkår

Hvem som omfattes av bestemmelsen er regulert i første avsnitt. Bestemmelsen omfatter søkere som i grunnskolen har hatt et enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1, men bare de som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene. Videre må søkeren være fritatt for vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene etter forskrift til opplæringsloven § 3-17. Dersom søkeren ikke er fritatt for vurdering i mer enn halvparten av fagene med hjemmel i § 3-17, men likevel mangler karakter i mer enn halvparten av fagene, skal søknaden behandles etter § 6-26.

Når det skal avgjøres om søkeren mangler vurdering med karakter i minst halvparten av fagene, skal antallet karakterer på vitnemålet telles. For fag som har flere standpunktkarakterer, som norsk, vil dette telle som tre karakterer, ikke som en.

Søkere som omfattes av § 6-22 skal i tas inn før søkere etter § 6-26. Når søkeren oppfyller vilkårene etter denne bestemmelsen så skal fylkeskommunen behandle søknaden individuelt. Søkeren skal ikke konkurrere etter poeng.

Oppfyllelse av retten

I andre avsnitt er det presisert at fylkeskommunen må sikre at disse søkerne blir tatt inn til ett av tre valgte utdanningsprogrammer. Denne rettigheten følger av opplæringsloven 3-1 sjette avsnitt. Bestemmelsen er et sikkerhetsnett for å sikre at retten til ett av tre valgte utdanningsprogram oppfylles også for denne gruppen søkere. En søker som behandles individuelt etter denne bestemmelsen har ikke rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram eller til en bestemt skole.