Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-23 Søkere som har rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene

Vilkår

Vilkåret for å tas inn etter denne bestemmelsen er at søkeren har et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 og mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene. Disse søkerne vil normalt være fritatt fra vurdering med karakter etter forskriften § 3-18.

Når det skal avgjøres om søkeren mangler vurdering med karakter i minst halvparten av fagene, skal antallet karakterer på vitnemålet telles. For fag som har flere standpunktkarakterer, som norsk, vil dette telle som tre karakterer, ikke som en.

Når søkeren oppfyller vilkårene etter denne bestemmelsen så skal fylkeskommunen behandle søknaden individuelt. Søkeren skal ikke konkurrere etter poeng og det skal ikke beregnes poengsum.

Oppfyllelse av retten

I andre avsnitt er det presisert at fylkeskommunen må sikre at disse søkerne blir tatt inn til ett av tre valgte utdanningsprogrammer. Dette rettigheten følger av opplæringsloven 3-1 sjette avsnitt. Bestemmelsen er et sikkerhetsnett for å sikre at rett til ett av tre valgte utdanningsprogram oppfylles også for denne gruppen søkere. En søker som behandles individuelt etter denne bestemmelsen har ikke rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram eller til en bestemt skole.