Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-24 Søkere uten tallkarakterer eller uten sammenlignbart karaktergrunnlag

Bestemmelsen

Bestemmelsen regulerer inntak av søkere som ikke har tallkarakterer eller som har tallkarakterer som ikke er sammenliknbare med de tallkarakterene som er fastsatt i forskrift til opplæringsloven § 3-5. Bestemmelsen tilsvarer § 6-36 for inntak til vg2 og vg3.

Private grunnskoler

Første avsnitt regulerer inntak til offentlige videregående skoler for søkere som har gått på en privat grunnskole som ikke har vurdering med tallkarakterer. Dette vil for eksempel gjelde steinerskolene samt internasjonale skoler som har en karakterskala fra 1-7. Her vil dokumentasjon fra skolen legges til grunn ved inntak for å rangere søkerne. Fylkeskommunen må gjøre en vurdering av dokumentasjonen og ta søkeren inn etter en individuell vurdering. Det er presisert at fylkeskommunen må sikre at også disse elevene blir tatt inn til ett av tre valgte utdanningsprogram. Denne rettigheten følger av opplæringsloven § 3 1 sjette avsnitt.

Andre søkere uten sammenliknbart karaktergrunnlag

I andre avsnitt er andre tilfeller hvor søkeren ikke har sammenliknbart karaktergrunnlag regulert. Dette kan omfatte søkere som har hatt privat grunnskoleopplæring i hjemmet eller søkere som har fullført grunnskoleopplæringen i utlandet. Dette gjelder for eksempel nyankomne minoritetsspråklige som oppfyller vilkårene for inntak i §§ 6-3 og 6-14. Karakteren fra utlandet vil ikke kunne brukes direkte inn i inntaket etter poeng og fylkeskommunen må ta søkeren inn etter en individuell vurdering. Det er presisert at fylkeskommunen må sikre at også disse elevenes blir tatt inn til ett av tre valgte utdanningsprogram. Denne rettigheten følger av opplæringsloven § 3-1 sjette avsnitt. Bestemmelsen omfatter ikke utenlandske utvekslingselever. Fylkeskommunen reserverer plasser til utvekslingselever, se § 6-6 andre avsnitt.

Realkompetansevurdert i mer enn halvparten av fagene

Søkere som har blitt realkompetansevurdert og har fått godkjent i mer enn halvparten av fagene som kreves for vitnemål for grunnskoleopplæring for voksne etter § 4-29, skal tas inn etter en individuell vurdering. Dette kan gjelde både for søkere som er realkompetansevurdert, jf. forskriften § 6-13 første avsnitt bokstav c i alle fag og søkere som har vært deltaker i grunnskoleopplæring for voksne i noen fag etter opplæringsloven § 4A-1. Fylkeskommunen må sikre at også disse søkerne tas inn til ett av tre valgte utdanningsprogram, jf. opplæringsloven § 3-1 sjette avsnitt.