Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-25 Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt

Bestemmelsen gir fylkeskommunen i særskilte tilfelle hjemmel til å behandle søknader fra andre søkere individuelt.

Vilkår

Bestemmelsen gir fylkeskommunen hjemmel til å behandle søknader fra søkere som ikke har rett til fortrinn etter §§ 6-15 til 6-19, men som det er tungtveiende grunner for å behandle individuelt. Det må i tillegg foreligge et særlig behov for dette hos søkeren. Dette er en bestemmelse som vil omfatte svært få søkere og som kan brukes som en sikkerhetsventil.

Oppfyllelse av retten

Det er presisert at fylkeskommunen må sikre at også disse elevene blir tatt inn til ett av tre valgte utdanningsprogram. Denne rettigheten følger av opplæringsloven § 3-1 sjette avsnitt.

Søkeren har ikke rett til inntak til et bestemt utdanningsprogram eller til en bestemt skole.