Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-9 Krav til søknaden

Bestemmelsen inneholder kravene til søknad om inntak. Ungdommer som har fylt 15 år søker selv om inntak, jf. opplæringsloven § 3-1 første avsnitt. Bestemmelsen gjelder for inntak til både vg1, vg2 og vg3 og for alle typer videregående skoler med mindre annet er særlig fastsatt andre steder i kapitlet.

Skjema

Av første avsnitt følger det at det er fylkeskommunen som fastsetter hvilke skjema som skal brukes ved innsøkingen. Innsøkingen gjennomføres av de aller fleste via nettstedet www.vigo.no. Fylkeskommunene må sikre at søknadsskjemaene som brukes er i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven og forskriften. Dette betyr blant annet at det ikke kan finnes tilbud, utdanningsprogrammer eller programområder, i søknadsskjemaet som ikke følger av tilbudsstrukturen, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-3. Det skal heller ikke åpnes for innsøking direkte i en tilrettelagt gruppe eller en gruppe/klasse i strid med opplæringsloven § 8-2.

Krav til tre utdanningsprogram vg1

I andre avsnitt er det fastsatt hva som skal føres på en søknad til vg1 for de som har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1.

Søkere med ungdomsrett skal i søknaden føre på tre ulike utdanningsprogram i prioritert rekkefølge. Søkeren må først oppgi utdanningsprogrammet som er prioritet som nummer en med skoler, deretter utdanningsprogrammet som er prioritet som nummer to med skoler og til slutt utdanningsprogrammet som er lavest prioritert med skoler. Fylkeskommunen avgjør hvor mange skoler søkeren angir innenfor de ulike utdanningsprogrammene, men fylkeskommune kan ikke tvinge søkerne til å føre opp ett gitt antall skoler. Det er søkeren som avgjør antallet skoler. Dersom søkeren ikke klarer å konkurrere seg inn til noen av de tre valgte utdanningsprogram på de ønskede skolene, så kan fylkeskommunen videresøke søkeren om de har fastsatt dette i den lokale forskriften om inntak. Hvordan videresøk gjennomføres avgjør fylkeskommunen. Vi minner her om at alle søkere har rett til inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram.

Det kan ikke brukes et søknadsskjema som er organisert etter skolevalg. Dette har sammenheng med at det etter opplæringsloven § 3-1 er valg av utdanningsprogram som rettigheten er knyttet til, og ikke valg av skole.

Det følger videre at kravene til antall utdanningsprogram gjelder for alle søkere, også de som søker om inntak til særskilt utdanningsprogram etter § 6-15. Dette har sammenheng med at ikke alle som søker om inntak til et særskilt utdanningsprogram oppfyller vilkårene for dette. I tilfeller hvor enten PP-tjenesten i den sakkyndige vurderingen etter § 6-16 eller fylkeskommunen i sitt enkeltvedtak etter § 6-15 konkluderer med at søkeren ikke oppfyller vilkårene for inntak til et særskilt utdanningsprogram, så skal denne søkeren overføres til det ordinære inntaket. Her er det et krav om at det er oppgitt tre utdanningsprogram. For å spare tid i søknadsprosessen er kravene like for disse søkerne som for andre. Dette er også viktig i og med at det kun er et fåtall av elevene som har rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram.

Krav til søknaden ved inntak til vg2/vg3

I tredje avsnitt følger kravene til søknaden ved inntak til vg2 og vg3. Her skal søkeren oppgi i prioritert rekkefølge hvilke programområder til vg2 eller vg3 hun eller han søker på. Søkeren velger selv antall programområder. Programområdet på vg2 må bygge på utdanningsprogrammet som søkeren har fullført vg1 innenfor, eventuelt må det være fastsatt at dette er et tillatt kryssløp. Ved inntak til vg3 må søkeren søke på programområder som bygger på programområdet søkeren har fullført vg2 innenfor, eventuelt tillatte kryssløp. Vi minner om at også søkere som ifølge tilbudsstrukturen skal ha opplæring i bedrift, skal søke om inntak og skal tas inn til et programområde av fylkeskommunen. Søkeren tas ikke inn til en skole, dersom hun eller han har søkt om formidling etter forskrift til opplæringsloven § 6A-4, se likevel § 6A-8.

Folkeregistrert

I fjerde avsnitt er det fastsatt at søknaden normalt skal sendes til fylkeskommunen der søkeren er folkeregistrert på tidspunktet for søknaden. Også for de som søker om inntak til en knutepunktskole etter § 6-40 så skal søknaden sendes til fylkeskommunen hvor hun eller han er bosatt. Det er fylkeskommunens ansvar å videresende søknaden, se § 6-40.

Flytting

Femte avsnitt inneholder et unntak fra regelen i fjerde avsnitt om hvor søknaden skal sendes. Det følger av femte avsnitt at søkere som kan dokumentere at de planlegger å flytte sender søknaden til tilflytningsfylket. Det er søkerens ansvar å dokumentere flyttingen.