Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-8 Søknadsfrist

Bestemmelsen inneholder søknadsfrister for inntak, beregning av søknadsfrister og særskilte regler om inntak av ungdom i fosterhjem og barneverninstitusjoner. Bestemmelsen inneholder søknadsfrister til vg1, vg2 og vg3 og gjelder for inntak til den ordinære videregående opplæringen etter opplæringsloven § 3-1, inntak til knutepunktskoler og noen statlige skoler.

Bestemmelsen gjelder ikke for videregående opplæring særskilt organisert for voksne etter opplæringsloven kapittel 4A eller formidling til læreplass etter kap. 6A.

To søknadsfrister

Det er fastsatt to søknadsfrister for inntak; 1. februar og 1. mars. Begge fristene vil være innen utløpet av dagen, det vil si kl. 23.59. Disse fristene er nasjonale, og fylkeskommunene kan ikke fastsette andre frister.

Fristen 1. februar

I første avsnitt er det fastsatt hvilke søkere som skal søke om inntak innen 1. februar. Dette er i hovedsak søkere som kan ha rett til en eller annen særskilt tilrettelegging i videregående opplæring og som fylkeskommunen kan trenge noe lenger tid for å tilrettelegge for.

De som skal søke innen 1. februar er etter bokstav a søkere som har enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1, søkere om fortrinnsrett etter ett av grunnlagene i §§ 6-15 til 6-19 eller søkere som mangler vurdering med karakterer i minst halvparten av fagene, jf. § 6 22. Dette er ofte søkere med et omfattende behov for spesialundervisning, også i videregående opplæring. Søkere med rett til spesialundervisning som har vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene og ikke oppfyller vilkårene for fortrinnsrett til vg1 etter §§ 6-15 til 6-19, søker 1. mars. Disse konkurrerer i det ordinære inntaket på grunnlag av sin poengsum.

Etter bokstav b skal søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven §§ 2-8 eller 3-12 søke innen 1. februar. At både §§ 2-8 og 3-12 er nevnt har sammenheng med at bestemmelsen gjelder både ved inntak til vg1, vg2 og vg3. Noen av disse søkerne vil kunne ha behov for videregående opplæring i et innføringstilbud etter § 3-12, andre til særskilt språkopplæring i norsk, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Her vil også fylkeskommunen ha behov for noe tid for å få på plass enkeltvedtakene om organisering i tillegg til inntaksvedtaket.

I bokstav c er det fastsatt at nyankomne til Norge skal søke 1. februar. Dette vil være søkere som ikke omfattes av bokstav b, det vil si søkere som kommer etter opplæringspliktig alder og ikke har vært elev i grunnskolen. Kunnskapsdepartementet har gitt en tolkning av hvem som er nyankomne i punkt 5.4.1 i Prop. 84 L (2011-2012). Se også veileder om innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever.

En annen kategori som søker innen 1. februar, er etter bokstav d de som har rett til tegnspråkopplæring i videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-9. Dette alternativet omfatter både søkere som ønsker inntak til en knutepunktskole etter §§ 6-40 flg. eller opplæring med tolk i ordinær videregående skole etter § 6-18. De fleste søkere med rett til tegnspråkopplæring vil trolig søke etter bokstav a.

Den siste kategorien er etter bokstav e de som søker om individuell behandling etter §§ 6-25 eller 6-38. Dette er søkere som angir at søknaden deres skal behandles individuelt av særlige grunner. For mer om hvem som omfattes av disse bestemmelsene se merknad til §§ 6-25 og 6-38.

Søknader om utvidet tid er ikke særskilt opplistet siden disse søkerne omfattes av bokstav a, b eller d. Vi minner om at det er krav om enkeltvedtak, inkludertsakkyndig vurdering, om utvidet tid, jf. opplæringsloven § 3-1 femte avsnitt. For at en søker skal kunne søke om fortrinnsrett på grunn av utvidet tid så må vedtaket om utvidet tid være truffet på søknadstidspunktet. Dersom dette ikke er gjort vil ikke søkeren oppfylle vilkårene.

Fristen 1. mars

I andre avsnitt er det fastsatt at for alle andre søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1, så er søknadsfristen 1. mars kl. 23.59. Denne fristen gjelder også for de som søker til de statlige skolene som er regulert i § 6-40.

Frist som forfaller på lørdag etc.

Det følger av tredje avsnitt at dersom 1. februar eller 1. mars faller på en lørdag eller søndag, så må søknaden være sendt neste etterfølgende virkedag. Fristberegningen vil ved elektronisk søknad være, når søknaden er registrert som mottatt i det datasystemet som fylkeskommunen bruker.

Sent innkomne søknader

Fjerde avsnitt regulerer behandlingen av søknader som kommer inn etter fristene i første og andre avsnitt. Der står det at søknader som kommer inn for sent skal bli tatt hensyn til om det er mulig, ev. behandles som en søknad neste skoleår. Det står også at søkere skal få beskjed om at de har søkt for sent og hva konsekvensene vil være. Fylkeskommunen skal regulere hvordan de behandler søknader som kommer inn etter søknadsfristen i den lokale forskriften om inntak. Dette er viktig for å sikre forutsigbarhet og ha felles regler i fylket for hvordan søknader som kommer inn for sent skal behandles. Fylkeskommunen kan i den lokale forskriften fastsette en absolutt frist for når søknaden må være kommet inn for å bli tatt med i “årets” inntak. Det er videre presisert at fylkeskommunen må sikre at det ved behandlingen av søknader som er kommet inn for sent ikke skjer usaklig forskjellsbehandling. Det er bare tillatt å forskjellsbehandle søkere hvis dette kan begrunnes saklig.

Kunngjøring av søknadsfristen

I femte avsnitt står det at søknadsfristen skal kunngjøres minst fire uker før fristen. Dette gjelder både fristen etter første avsnitt og andre avsnitt. Fylkeskommunen avgjør hvordan kunngjøringen skjer. Dette kan ivaretas gjennom for eksempel lokale nettsider og gjennom Vigo, vilbli.no.

Inntak i samarbeid med oppfølgingstjenesten

I sjette avsnitt er det fastsatt at ved inntak i samarbeid med oppfølgingstjenesten (OT) så gjelder ikke fristene i bestemmelsen. Fylkeskommunen skal da så langt det er mulig ta inn søkere som kommer inn etter fristene. Dersom OT var bundet av fristene ville det gjøre det vanskelig for tjenesten å oppfylle oppgavene sine, jf. opplæringsloven § 3-6 og forskrift til opplæringsloven kapittel 13. Søknader i samarbeid med OT kan behandles uavhengig av om søkeren var registrert hos OT på tidspunktet for søknadsfristen.

Inntak av ungdom i fosterhjem og barnevernsinstitusjoner

Sjuende avsnitt regulerer fylkeskommunens plikt til å ha inntak til videregående opplæring (vg1, vg2 og vg3) etter utløpet av søknadsfrister av ungdom som blir plassert i fosterhjem og i barnevernsinstitusjoner med hjemmel i barnevernloven. Dersom ungdommen har søkt innen fristene og oppfyller vilkårene, må fylkeskommunen ta inn søkere til vg1, vg2 og vg3.

Fylkeskommunen har også plikt til å ha inntak etter at skoleåret har begynt når dette er forsvarlig. Det må gjøres en konkret vurdering av hva som er forsvarlig opp mot hva fylkeskommunen kan tilby. Fylkeskommunens plikt til å ta imot en elev midt i året bare gjelder dersom eleven kan få tilstrekkelig opplæring og lærerne ved den nye skolen får tilstrekkelig vurderingsgrunnlag (mulighet til å gi karakterer) og bare dersom fylkeskommunen har ledig kapasitet på det aktuelle tilbudet. Elever som blir tatt inn i løpet av skoleåret skal, så langt det er mulig, få fortsette på det utdanningsprogrammet eller programområde som de er tatt inn til.

I åttende avsnitt står det at fylkeskommunens plikt etter sjuende avsnitt bare gjelder så langt det er tilbud om det aktuelle utdanningsprogrammet eller programområdet i fylket. Fylkeskommunen har ingen plikt til å opprette nye tilbud for eksempel nye klasser/basisgrupper. Dersom fylkeskommunen ikke tilbyr det aktuelle utdanningsprogrammet eller programområde plikter de å ta inn søkeren/eleven til et annet utdanningsprogram eller programområde så langt det er mulig. Dette betyr at søkeren/eleven må få mulighet til å velge noe annet. Denne valgmuligheten er ikke det samme som omvalg etter opplæringsloven § 3-1 fjerde avsnitt.

Det er tilflyttingsfylket som er klageinstans for et vedtak om inntak fattet på grunnlag av denne bestemmelsen.

Fylkeskommunen bør strekke seg langt når det gjelder 1. november-fristen og bruk av retten etter forskriften § 6-4, når årsaken til at ungdommen slutter i videregående opplæring er flytting pga. plassering i fosterhjem eller barneverninstitusjon etter barnevernloven.