Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-7 Informasjonsplikt

Informasjon til videregående skoler og grunnskoler i fylket

Første avsnitt i bestemmelsen fastsetter at det er fylkeskommunen som har ansvaret for å gi nødvendig informasjon om de reglene som skal brukes ved inntak til henholdsvis grunnskolene i fylket, og til de videregående skolene. Hva som er nødvendig informasjon, vil avhenge av om mottakeren er en grunnskole eller en videregående skole. Eksempler på nødvendig informasjon er frister, hvem som kan ha fortrinnsrett, særlige saksbehandlingsregler og hvilke opplæringstilbud de ulike skolene har. Fylkeskommunen må gi informasjon om både reglene som følger av forskrift til opplæringsloven kapittel 6 og den lokale forskriften om inntak som er fastsatt med hjemmel i § 6-2. Bestemmelsen stiller ikke krav om hvordan informasjonen skal gis.

Informasjon til elevene

I andre avsnitt står det at grunnskolene og videregående skoler må sikre at elevene får nødvendig informasjon om inntak til videregående opplæring. Denne informasjonen kan gis blant annet gjennom utdannings- og yrkesrådgivning etter forskrift til opplæringsloven §§ 22-1 og 22-3 eller gjennom skriftlig informasjon. Elever på ungdomstrinnet kan også gis informasjon gjennom faget utdanningsvalg.
Bestemmelsen gjelder også for voksne. Det vil si at voksenopplæringssentre og andre som gir grunnskoleopplæring for voksne også har en plikt til å gi nødvendig informasjon til deltakerne om inntak til videregående opplæring.