Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-6 Utvekslingselever

Bestemmelsen regulerer hvem som er utvekslingselever og inntak av disse til videregående opplæring. Denne bestemmelsen må ses i sammenheng med forpliktelsene som Norge har etter den Nordiske gymnasieavtalen og § 1-16 om godkjenning av opplæring i utlandet.

Definisjon

Første avsnitt inneholder en definisjon av hvem som er utvekslingselev. Det er her regulert at en utvekslingselev for det første er en norsk elev som tar utdanning i utlandet på nivå med norsk videregående opplæring. Ingen kan være elev ved en norsk videregående skole når han eller hun tar videregående opplæring i utlandet. For det andre kan en utvekslingselev være en utenlandsk elev som tar videregående opplæring i Norge som et ledd i elevutveksling. En utenlandsk elev som tar hele sin videregående opplæring i Norge, vil ikke være utvekslingselev. Denne må oppfylle vilkårene i § 6-4 og vil være en ordinær elev.

Reservasjon av plasser

Andre avsnitt regulerer fylkeskommunens plikt til å reservere et tilstrekkelig antall plasser til utvekslingselever fra andre land. Det står ikke noe om ved hvilke skoler det skal reserveres plasser, bare at det må holdes av et tilstrekkelig antall plasser. Utvekslingselever fra utlandet skal ikke trenge å konkurrere seg inn.

Det er ingen tilsvarende regel om reservasjon av plasser for norske elever som har vært utvekslingselev i utlandet hvor skoleåret i utlandet følger tilnærmet samme årshjul som i Norge. Når det gjelder norske elever i utlandet som følger avvikende skoleår, kan fylkeskommune også reservere plasser til disse, det følger av andre avsnitt. Vi understreker at dette er en kan-regel. Før fylkeskommunen eventuelt tar inn en elev som har vært utvekslingselev i land som har avvikende skoleår midt i et norsk skoleår, bør fylkeskommunen vurdere om dette er forsvarlig. Å ta inn en elev midt i et skoleår kan være problematisk både når det gjelder godkjenning etter § 1-16 andre avsnitt og når det gjelder muligheten for faglærer og eleven til å sikre et tilstrekkelig grunnlag for vurdering etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3.

Inntak av utvekslingselever

Tredje avsnitt regulerer hvordan norske utvekslingselever skal tas inn til videregående opplæring i Norge når de kommer hjem. Denne bestemmelsen gjelder uavhengig av om den norske utvekslingseleven har fått godkjent opplæringsåret som en del av norsk videregående opplæring eller ikke, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-16 andre avsnitt. Den norske utvekslingseleven vil søke på grunnlag av karakterene fra utlandet og skal tas inn på individuelt grunnlag etter § 6-37.

Det er ikke fastsatt noen egne søknadsfrister for utvekslingselever. Det er de ordinære søknadsfristene i § 6-8 som gjelder.