Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-48 Inntak av voksne uten rett

Bestemmelsen regulerer inntak av voksne uten rett til videregående opplæring. I første avsnitt er det fastsatt at voksne uten rett til videregående opplæring kan søke om inntak til videregående opplæring. En voksen er en person fra og med det året vedkommende fyller 25 år. Før dette regnes vedkommende som ungdom, også de som har brukt opp retten sin.

Tilbud til voksne uten rett

I andre avsnitt er det fastsatt at fylkeskommunen i enkeltvedtak fastsetter hvilket tilbud voksne uten rett får tilbud om. Det følger av opplæringsloven § 13-3 at fylkeskommunen skal ha et tilbud til disse søkerne, men det er ikke slik at disse har rett til ønsket sluttkompetanse. Når det gjelder disse søkerne er det fylkeskommunen som avgjør hvilket opplæringstilbud den voksne tilbys.

Fullføringsrett

I tredje avsnitt er det fastsatt at voksne uten rett som tas inn til et opplæringstilbud får fullføringsrett, det vil si at hun eller han har rett til å fullføre den opplæringen som hun eller han er tatt inn til. Fylkeskommunen fastsetter i enkeltvedtaket hvor mye opplæring og hvilken opplæring den voksne tilbys. Dette kan være ett år eller fullt opplæringsløp frem mot sluttkompetanse. Voksne med fullføringsrett får samme rettigheter etter inntaket som voksne med rett har etter kapittel 4A, jf. tredje avsnitt. Også for voksne uten rett skal opplæringen være gratis.

Realkompetansevurdering

I fjerde avsnitt er det regulert at voksne uten rett selv må betale for realkompetansevurderingen, med mindre dette dekkes av NAV eller andre, jf. opplæringsloven § 4A-3 femte avsnitt. Fylkeskommunen fastsetter avgiften for realkompetansevurdering. Det vises her også til at deler av § 6-46 også gjelder for realkompetansevurdering av voksne uten rett.