Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-47 Krav til saksbehandling for voksne med rett til videregående opplæring

Bestemmelsen inneholder krav til saksbehandlingen ved inntak av voksne med rett til videregående opplæring.

Søknadsfrister og ventelister

I første avsnitt er det eksplisitt regulert at for voksne så gjelder ikke søknadsfristene for inntak i § 6-8. Den voksne kan søke om inntak når som helst i løpet av året. Fylkeskommunen kan ikke henvise søkeren til en søknadsfrist i året. Den voksne har rett til et opplæringstilbud innen rimelig tid og fylkeskommunen kan ikke ha ventelister.

Krav til innholdet i enkeltvedtaket

I andre avsnitt er det fastsatt at fylkeskommunen skal treffe et enkeltvedtak om inntak. Kravene til dette enkeltvedtaket utover de som følger av forvaltningsloven §§ 24 flg. er opplistet i bokstav a til d. Det følger av bokstav a at enkeltvedtaket skal ta stilling til om den voksne har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3. Dersom den voksne bare har deler av retten i behold skal det gå frem av enkeltvedtaket hvor mye av retten som er i behold. Etter bokstav b skal vedtaket ta stilling til hvilken sluttkompetanse den voksne tilbys. Fylkeskommunen må her vurdere om søkeren tilbys den sluttkompetansen som hun eller han ønsker. Det skal her være fastsatt om opplæringen skal lede frem til yrkes- eller studiekompetanse. Dersom opplæringen skal lede til yrkeskompetanse, skal det i vedtaket gå frem hvilket fag- eller svennebrev som søkeren skal gis opplæring med sikte på å oppnå. Dette innebærer blant annet at det i vedtaket må gå frem hvilket programområde på vg3 som den voksne tas inn til. I bokstav c er det fastsatt at resultatet av realkompetansevurderingen skal være med. Dette kan være kort og med en henvisning til hvilke fag som er godkjent. Det er heller ikke noe i veien for at enkeltvedtaket om inntak og enkeltvedtaket om realkompetansevurdering skrives i samme dokument. Etter bokstav d skal det også gå frem av enkeltvedtaket hvilket opplæringstilbud den voksne tilbys. Dette er detaljene i tilbudet, blant annet hvor opplæringstilbudet gis, hvilke fag som gis når, tidspunktene etc.

Avvik må begrunnes

I tredje avsnitt er det eksplisitt regulert at dersom den voksne tilbys en annen sluttkompetanse enn ønsket så skal dette begrunnes særskilt i enkeltvedtaket. Den voksne kan klage på dette.

Innen rimelig tid

I fjerde avsnitt er det fastsatt at fylkeskommunen innen rimelig tid må vurdere om den voksne har rett til videregående opplæring, eventuelt gjennomføre en realkompetansevurdering for de som har rett til det og gjøre et enkeltvedtak om videregående opplæring. Forståelsen av rimelig tid er redegjort for i rundskriv Udir-2-2008.