Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-46 Realkompetansevurdering av voksne med rett til videregående opplæring ved inntak

Bestemmelsen omhandler realkompetansevurdering for voksne med rett til videregående opplæring. Bestemmelsen må også ses i sammenheng med forskrift til opplæringsloven § 4-6, § 4-11 og opplæringsloven § 4A-3 femte avsnitt. Se nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering i videregående opplæring .

Plikten

I første avsnitt er det fastsatt at fylkeskommunen plikter å sørge for at voksne søkere som har rett til videregående opplæring etter § 4A-3 får kartlagt og vurdert sin realkompetanse. Dette gjelder dersom den voksne ønsker å bli realkompetansevurdert. Resultatet av realkompetansevurderingen skal danne grunnlaget for opplæringstilbudet som den voksne tilbys. Det er utdypet nærmere i tredje avsnitt hvordan dette skal gjøres.

Innholdet i realkompetansevurderingen

I andre avsnitt er det regulert hva fylkeskommunen skal se på når de skal kartlegge og vurdere den voksnes realkompetanse. Fylkeskommunen skal ved realkompetansevurderingen vurdere den voksnes formelle kompetanse, ikke-formelle kompetanse og uformelle kompetanse. Fylkeskommunen vurderer om den voksnes realkompetanse er likeverdig med den kompetanse som oppnås gjennom videregående opplæring. Likeverdig er ikke det samme som lik. Fylkeskommunen må gjennomføre realkompetansevurderingen på en forsvarlig måte hvor den voksne får en mulighet til å vise kompetansen sin. En vurdering basert kun på skriftlig dokumentasjon vil neppe være forsvarlig fordi den ikke i tilstrekkelig grad vil avdekke den kompetansen den voksne har. Å vurdere realkompetanse og å vurdere praksis etter §§ 11-8 flg. er ikke det samme. For mer om kravene til realkompetansevurdering som sluttvurdering, se forskrift til opplæringsloven § 4-11. Det følger av § 6 46 annet avsnitt at den voksne kan få godkjent hele eller deler av fag gjennom en realkompetansevurdering.

Opplæringstilbud tilpasset realkompetansen

I tredje avsnitt er det regulert at den voksnes opplæringstilbud skal tilpasses resultatet av realkompetansevurderingen. Resultatet av realkompetansevurderingen er viktig for å avklare hvilket opplæringstilbud den enkelte skal tilbys, og det følger av første setning at den voksne skal tilbys et opplæringstilbud som er tilpasset resultatet av realkompetansevurderingen. Realkompetansevurderingen kan fungere på to måter; enten som en sluttvurdering, eller som en kartlegging av hvilken “restopplæring” den voksne har behov for når fylkeskommunen avgjør hvilket opplæringstilbud den voksne skal tilbys. Det er sagt eksplisitt i andre setning at den voksne ikke skal tilbys opplæring i fag som hun eller han har fått godkjent gjennom en realkompetansevurdering. Godkjent i en realkompetansevurdering er likeverdig med en sluttvurdering i faget, jf. forskrift til opplæringsloven § 4-11.

Krav til enkeltvedtak

Fjerde avsnitt stiller opp formkrav til realkompetansevurderingen. Det går her frem at realkompetansevurderingen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette kan klages på til Fylkesmannen etter forskriften § 5-1. Det at realkompetansevurderingen er et enkeltvedtak betyr at det skal være skriftlig og at kravene til et enkeltvedtak i forvaltningsloven §§ 24 flg. gjelder. Kravene til et enkeltvedtak er også gjengitt i fjerde avsnitt. I enkeltvedtaket skal det gå klart frem hva den voksne har fått godkjent. Dette gjelder både for hele eller deler av fag. Enkeltvedtaket om realkompetansevurdering skal også inneholde reglene som gjelder for realkompetansevurderingen, de opplysningene som er lagt til grunn (det vil si blant annet den dokumentasjonen som er fremlagt og hvordan vurderingen ellers er gjennomført) og de hovedhensynene som fylkeskommunene har lagt vekt på i vurderingen. Dersom noe av dette mangler har enkeltvedtaket en saksbehandlingsfeil.