Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-45 Inntak av voksne med rett til videregående opplæring

Bestemmelsen regulerer inntak av voksne med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3. Inntak av voksne uten rett til videregående opplæring er regulert i § 6-48.

Voksenretten

Hvem som har “voksenrett” til videregående opplæring følger av første avsnitt. Dette er i realiteten en gjentagelse av opplæringsloven § 4A-3. For å ha rett til videregående opplæring er det tre vilkår som må være oppfylt. For det først må søkeren fylle 25 år det året han eller hun søker. Søkere under 25 år kan ha ungdomsrett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1. I særlige tilfeller kan fylkeskommunen treffe et enkeltvedtak med hjemmel i opplæringsloven § 3-1 tiende avsnitt og la ungdom ta ut retten til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3. Det andre vilkåret som må være oppfylt er at søkeren må ha fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende. Dette vurderes også for voksne etter § 6-13. Den voksne må enten ha vitnemål for fullført norsk grunnskoleopplæring, ha dokumentert at hun eller han har niårig grunnskoleopplæring fra utlandet eller dokumentert realkompetanse i de fagene som kreves for å få vitnemål i grunnskoleopplæring for voksne, jf. opplæringsloven § 4A-1 og forskriften § 4-29. For mer om dette se merknad til § 6-13. Det tredje vilkåret er at søkeren ikke må ha fullført videregående opplæring. For mer om den skjønnsmessige vurderingen av om søkeren har hele, deler av eller ingenting av retten i behold, se rundskriv Udir-2-2008. Dersom en person oppfyller disse vilkårene, har hun eller han voksenrett. I tillegg til dette må søkeren ha lovlig opphold, jf. opplæringsloven § 4A-3.

Et tilbud organisert for voksne

I andre avsnitt står det at søkere med voksenrett primært skal tas inn til ett opplæringstilbud som er organisert for voksne etter opplæringsloven § 4A-3. Voksne som søker et tilbud for ungdom bør av fylkeskommunen veiledes til å søke et tilbud særlig organisert for voksne. Den voksne har da en sterkere rett til videregående opplæring enn når hun eller han søker om et tilbud i ordinær videregående opplæring for ungdom. Voksne som søker om inntak til ordinær videregående opplæring skal rangeres etter ungdom, mens voksne som søker om opplæring etter kapittel 4A har rett til ønsket sluttkompetanse, jf. tredje avsnitt. Prinsippet om at opplæringstilbudet skal være tilpasset behovet til den voksne er presisert i bestemmelsen. I dette ligger blant annet at opplæringstilbudet bør tilpasses når det gjelder tid, sted, lengde, progresjon og at opplæringen bygger på den voksnes formal- og realkompetanse. Dette følger av opplæringsloven § 4A-3 første avsnitt.

Kravene til søknaden og innholdet i den voksnes rett til videregående opplæring finnes i tredje avsnitt. Her er det fastsatt at den voksne skal føre opp ønsket sluttkompetanse i søknaden. Med ønsket sluttkompetanse forstås det hvilken yrkes- eller studiekompetanse han eller hun ønsker. Innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram er dette normalt knyttet til hvilken yrkeskompetanse søkeren ønsker å oppnå, dette kan for eksempel være fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller svennebrev som tømrer. Den voksne søker på en sluttkompetanse og ikke et utdanningsprogram til vg1.

Den voksne skal normalt få tilbud om opplæring i samsvar med den sluttkompetansen som hun eller han ønsker. Det vil kun være unntaksvis at fylkeskommunen ikke gir den voksne et tilbud i samsvar med ønsket. I vurderingen skal det legges vekt på mulighetene den enkelte har for å oppnå den ønskede yrkes- eller studiekompetansen. Eksempler på tilfeller hvor den voksne ikke får et tilbud kan være dersom en voksne bare har igjen en liten del av retten til videregående opplæring, eller dersom det ut fra den voksnes forutsetninger er svært lite sannsynlig at han eller hun vil kunne bestå videregående opplæring med ønsket sluttkompetanse. Dersom fylkeskommunen ikke innvilger ønsket sluttkompetanse for en voksen med rett må dette begrunnes særskilt i inntaksvedtaket, se også § 6 47 tredje avsnitt.

Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering er viktig for å gi voksne et tilpasset opplæringstilbud. I fjerde avsnitt er det fastsatt at voksne med rett til videregående opplæring etter § 4A-3 skal få et tilbud om realkompetansevurdering. Realkompetansevurdering er nærmere regulert i § 6-46. Dersom den voksne ønsker realkompetansevurdering på et felt knyttet til en sertifiseringsordning, som ligger utenfor Læreplanverket for Kunnskapsløftet og følger annet regelverk, så er dette normalt ikke en realkompetansevurdering etter opplæringsloven.