Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-19 Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid

Bestemmelsen regulerer fortrinnsrett til inntak til vg1 av søkere med enkeltvedtak om utvidet tid etter opplæringsloven § 3-1 femte avsnitt, og vil følgelig gjelde for elever som har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5, særskilt språkopplæring etter § 3-12, opplæring i eller på tegnspråk etter § 3-9 eller punktskriftopplæring etter § 3-10.

Søkere som oppfyller vilkårene i denne bestemmelsen, skal gis fortrinnsrett ved inntak til vg1 og skal kunne fortsette på samme utdanningsprogram. Inntaket av søkere som oppfyller vilkårene her tas inn før det ordinære inntaket etter poeng. Bestemmelsen regulerer kun flere år på vg1. For søknad om fortrinnsrett ved inntak til vg2 eller vg3 på grunn av vedtak om utvidet tid, se § 6-32.

Vilkår

Søkeren må ha et enkeltvedtak om utvidet tid etter opplæringsloven § 3-1 femte avsnitt og hun eller han må trenge flere år på vg1.

Et enkeltvedtak om utvidet tid kan treffes når som helst i opplæringsløpet. Det vil si at det for eksempel kan treffes etter at eleven har fått ett år opplæring, men det kan også treffes når eleven nesten har brukt opp hele retten til videregående opplæring. Det andre vg1vilkåret om at eleven må ha behov for flere år på vg1, vil for eksempel være oppfylt når søkeren ikke oppfyller vilkårene for inntak til vg2 i § 6-28 flg. For mer om dette, se kommentaren til § 6-28 flg.