Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-35 Søkere med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse

Bestemmelsen regulerer inntak til vg2 og vg3 for søkere som har enkeltvedtak om spesialundervisning eller har planlagt grunnkompetanse på vg1 eller vg2.

Vilkår

Vilkårene for inntak til vg2 eller vg3 er fastsatt i første avsnitt. Det første vilkåret er at søkeren har et enkeltvedtak om spesialundervisning på det trinnet hun eller han er i ferd med å avslutte. Dette betyr for eksempel at en søker til vg2 som har hatt enkeltvedtak om spesialundervisning i grunnskolen, men ikke har enkeltvedtak på vg1, ikke oppfyller vilkårene. 

Det andre vilkåret er at søkeren på grunn av innholdet i enkeltvedtaket ikke har vurdering med karakter i flere fag. Dette betyr at grunnen til at eleven ikke har fått standpunktkarakter eller halvårsvurdering med karakter i flere fag, må være at det i enkeltvedtaket til søkeren er fastsatt avvik fra læreplanen for mer enn ett fag. Dersom det ikke er fastsatt avvik fra læreplanen for fag i enkeltvedtaket om spesialundervisning, skal også elever med spesialundervisning som mangler vurdering i ett eller flere fag, eventuelt tas inn til neste trinn etter § 6-38.

Det tredje vilkåret er at fylkeskommunen må gjøre en helhetlig vurdering av om søkeren har faglige forutsetninger for å tas inn til neste trinn. Denne vurderingen må gjøres ut fra enkeltvedtaket og den individuelle opplæringsplanen til søkeren. Dersom dette er en søker som skal ha grunnkompetanse vil vurderingen gjøres i forhold til dette. I vurderingen skal det også legges vekt på den sakkyndige vurderingen og søkerens egen prioritering.  

Programområde

I andre avsnitt er det fastsatt at søkere som oppfyller vilkårene for inntak til neste trinn skal tas inn til et programområde til vg2 som bygger på utdanningsprogrammet til vg1 eller et programområde til vg3 som bygger på programområdet til vg2. Dette er tilsvarende som for andre søkere jf. opplæringsloven § 3-1 sjette avsnitt.

For søkere som ikke oppfyller vilkårene for inntak til vg2 så skal fylkeskommunen vurdere om dette er en søker som bør tas inn til vg1 et år til etter § 6-22, eventuelt ett år til på vg2 etter denne bestemmelsen.  For søkere som ikke oppfyller vilkåret for å begynne på neste trinn, bør fylkeskommunen også vurdere om søkeren har rett til utvidet tid på vg1 eller vg2, jf. opplæringsloven § 3-1 femte avsnitt.

Mål om grunnkompetanse

I tredje avsnitt er det fastsatt at bestemmelsen også gjelder for søkere som følger et planlagt løp mot grunnkompetanse etter opplæringsloven § 3-3 første avsnitt. Om søkeren tas inn til neste nivå vurderes konkret opp mot det opplæringsløpet som er fastsatt for vedkommende og om det vil være forsvarlig å ta søkeren inn til dette. Også søkere etter dette avsnittet vil ha et enkeltvedtak om spesialundervisning, men ikke alle med enkeltvedtak om spesialundervisning som mangler vurdering med karakter har et løp frem mot planlagt grunnkompetanse.