Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-15 Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram

Bestemmelsen regulerer fortrinnsretten til inntak til særskilt utdanningsprogram til vg1, og må ses i sammenheng med § 6-16 som regulerer kravene til den sakkyndige vurderingen som skal foreligge før fylkeskommunen treffer enkeltvedtak.

Hvem som har rett

Det følger av første avsnitt at søkere med rett til spesialundervisning etter § 5-1 og som oppfyller vilkårene i § 6-15 har rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram på vg1. Søkere som oppfyller vilkårene skal ha fortrinn ved inntak. Fortrinnet er til utdanningsprogrammet som hun eller han har et særlig behov for etter denne bestemmelsen. Det er fylkeskommunen som avgjør hvilken skole søkeren tas inn til, og skoleplasseringen kan ikke påklages.

Vurderingstema

For å ha fortrinnsrett må søkeren ha rett til spesialundervisning, ha et omfattende behov for spesialundervisning på grunn av vanskene som ligger til grunn for søknaden, og ha et særlig behov for inntak til et bestemt utdanningsprogram. Vilkårene er videre presisert i andre avsnitt andre og tredje setning.

Rett til spesialundervisning og omfattende behov

For det første må søkeren ha rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. For å oppfylle dette vilkåret må søkeren ha et enkeltvedtak om spesialundervisning på 10. trinn på tidspunktet for melding etter fjerde avsnitt i denne bestemmelsen. Det er nærmere utdypet i andre setning at det ikke vil være et hvert behov for spesialundervisning som utløser rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram. For å ha rett må søkeren ha et omfattende behov for spesialundervisning på grunn av vanskene som ligger til grunn for søknaden. Hva det vil si å ha et omfattende behov må vurderes skjønnsmessig og konkret, men det er klart at søkeren må ha vansker som krever stor tilrettelegging. Det er vanskene søkeren har, og betydningen dette har for hans eller hennes særlige behov for tilrettelegging som er utslagsgivende. En diagnose utløser i seg selv ikke en rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram. Men søkere med for eksempel store lærevansker og store og sammensatte funksjonsnedsettelser vil ofte ha et omfattende behov for spesialundervisning og vanskene vil ha betydning for søknaden. Når det skal vurderes om søkeren har et omfattende behov må det ses på hvilken spesialundervisning søkeren har hatt i grunnskolen; innhold, organisering, omfang og behov for særskilt kompetanse hos personalet.

Dersom søkeren ikke har et enkeltvedtak hvor det går frem at hun eller han har et omfattende behov for spesialundervisning, skal fylkeskommunen avslå søknaden fordi vilkårene ikke er oppfylt.

Særlig behov for inntak til et bestemt utdanningsprogram

For det andre må søkeren med spesialundervisning ha et særlig behov for inntak til et bestemt utdanningsprogram. Et særlig behov for inntak til et særskilt utdanningsprogram skal forstås i lys av muligheten søkeren har for å fullføre videregående opplæring. Når dette skal vurderes må fylkeskommunen se om det er tilstrekkelig godtgjort i den sakkyndige vurderingen fra PP-tjenesten eller annen dokumentasjon som er vedlagt at for denne søkeren er valg av utdanningsprogram av stor betydning for om søkeren vil kunne fullføre videregående opplæring enten med yrkeskompetanse eller med studiekompetanse. Det skal ikke i denne vurderingen trekkes inn om søkeren vil kunne fullføre med grunnkompetanse. Dette er en avgjørelse som skal tas etter inntak. Det er ikke muligheten for å mestre ett eller flere utdanningsprogram som skal vurderes. Det nærmere innholdet i denne vurderingen er også tydeliggjort i § 6-16 som inneholder kravene til den sakkyndige vurderingen.

I andre avsnitt fjerde setning er den øvre grensen for antall utdanningsprogram en søker etter § 6-15 sannsynligvis kan fullføre presisert. I en del tilfeller vil det være slik at for noen søkere så er det ett eller to utdanningsprogram som hun eller han har større sannsynlighet for å kunne fullføre enn de andre. Bestemmelsen skal ikke tolkes så strengt at søkere som har to utdanningsprogram de kan fullføre faller utenfor. Antall utdanningsprogram en søker kan fullføre og fortsatt ha rett etter denne bestemmelsen, må forstås i lys av hensikten med retten til inntak til et særskilt utdanningsprogram og retten til videregående opplæring som all ungdom har etter opplæringsloven § 3-1. Det følger av § 3-1 at all ungdom har rett til ett av tre valgte utdanningsprogram. Retten etter § 6-15 er ment å skulle ivareta hensynet til de som ikke ivaretas tilstrekkelig gjennom retten til ett av tre valgte utdanningsprogram. Det vil si at søkere med spesialundervisning må kunne godtgjøre at de har et særlig behov for et særskilt utdanningsprogram som ikke ivaretas i tilstrekkelig grad gjennom at de søker i det ordinære inntaket. Det betyr i realiteten at det må være av avgjørende betydning at søkeren tas inn til ett eller to bestemte utdanningsprogram.

Dersom søkeren kan fullføre tre utdanningsprogram eller mer skal søknaden om inntak til et særskilt utdanningsprogram avslås og søker overføres til det ordinære inntaket. Også søkere som søker om fortrinn etter § 6-15 skal føre opp tre utdanningsprogram på søknaden, jf. § 6-9. Søkere som har store og sammensatte vansker som innebærer at hun eller han har et omfattende behov for tilrettelegging, men som ikke har et særlig behov for inntak til ett eller to bestemte utdanningsprogram har ikke rett til inntak etter denne bestemmelsen. For disse søkerne må det vurderes om hun eller han for eksempel kan ha rett til fortrinn etter § 6-17 eller skal søke gjennom det ordinære inntaket. Her kan det for eksempel være aktuelt å ta inn søkeren etter § 6-22 dersom hun eller han har spesialundervisning og mangler vurdering med karakter i minst halvparten av fagene.

Sakkyndig instans

Det følger av tredje avsnitt at sakkyndig instans er fylkeskommunens PP-tjeneste. For å sikre at den fylkeskommunale PP-tjenesten får den nødvendige informasjonen om søkeren fra kommunen er det fastsatt i fjerde avsnitt at kommunen må gi fylkeskommunen tilstrekkelig informasjon om søkeren til at fylkeskommunens PP-tjeneste kan utarbeide den sakkyndige vurderingen.

Krav til meldingen fra kommunen

Kommunen må i samråd med søkere innen 1. oktober tilmelde mulige søkere til inntak til særskilt utdanningsprogram til fylkeskommunen for utredning ved den fylkeskommunale PP-tjenesten jf. fjerde avsnitt. Denne fristen er for å sikre en forsvarlig utredning av søkerens behov og gi fylkeskommunen mulighet til å ha den sakkyndige vurderingen klar ved søknadsfristens utløp 1. februar. Søkeren vil på denne måten kunne få svar på sin søknad tidlig, og dersom søkeren tas inn til et særskilt utdanningsprogram vil den videregående skolen som hun eller han er tatt inn til ha god tid til å tilrettelegge for eleven. Dersom søkeren får avslag skal søkeren overføres til det ordinære inntaket og kunne ivaretas på en god måte der.

Kommunen skal legge ved det siste enkeltvedtaket om spesialundervisning med sakkyndig vurdering. I tillegg skal kommunen redegjøre for vanskene som ligger til grunn for søkerens enkeltvedtak om spesialundervisning og hvorfor de mener disse vanskene gjør at søkeren oppfyller vilkårene for inntak til særskilt utdanningsprogram. Dette betyr at kommunen må redegjøre for at søkeren har et omfattende behov for spesialundervisning som gjør at hun eller han har et særlig behov for inntak til ett bestemt utdanningsprogram. Kommunen må også redegjøre for tidligere tiltak søkeren har hatt, for eksempel organisatoriske tiltak, bruk av alternativ opplæringsarena, avvik fra kompetansemål i en eller flere læreplaner for fag, særlige hjelpemidler etc. De må også redegjøre for hvilken betydning de mener vanskene til søkeren vil ha for videregående opplæring; vil det være slik at de mener det er noen utdanningsprogram som søkeren neppe vil klare å fullføre, behov for hjelpemidler, eneundervisning i enkelte fag etc. Bokstav a til c her tilsvarer bokstav a i kravene til den sakkyndige vurderingen etter § 6-16.

Søkeren må ha valgt i samsvar med sakkyndig vurdering

For å ha fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram, må søkeren ha valgt utdanningsprogram i samsvar med den sakkyndige vurderingen i søknaden etter § 6-9, jf. femte avsnitt. Dersom søkeren har prioritert et annet utdanningsprogram høyest i sin søknad, vil hun eller han ikke ha rett til inntak etter § 6-15. Søkeren skal da overføres til det ordinære inntaket. Dette gjelder også for søkere som etter inntaket ønsker å endre sin søknad til ett annet utdanningsprogram enn det som er tilrådd i den sakkyndige vurderingen.

Vedtakskompetansen

Det er fylkeskommunen som treffer enkeltvedtak om inntak til særskilt utdanningsprogram, jf. sjette avsnitt. Fylkeskommunen kan avvike fra den sakkyndige vurderingen. Det betyr at selv om PP-tjenesten tilrår inntak til et særskilt utdanningsprogram, så kan fylkeskommunen komme til et annet resultat. Dette er som for spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-3 fjerde avsnitt. Dette har sammenheng med at PP-tjenesten er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Dersom fylkeskommunens vedtak avviker fra rådet i den sakkyndige vurderingen, så skal dette begrunnes særskilt i enkeltvedtaket. Søkeren kan klage på avslaget til statsforvalteren, jf. opplæringsloven § 15-2 andre avsnitt.