Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-14 Rekkefølge ved inntak til vg1

Bestemmelsen regulerer rekkefølgen ved inntak til vg1. Resten av kapitlet om inntak til vg1 følger samme struktur som i § 6-14.

I første avsnitt er det presisert at søkere som har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1, har rett til inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram på vg1. Dette er fastsatt i opplæringsloven § 3-1 sjette avsnitt. Ingen søkere skal tas inn til andre utdanningsprogram på vg1 enn ett av de tre valgte, eller til opplæringstilbud som ligger utenfor tilbudsstrukturen. Retten til inntak gjelder inntak til utdanningsprogram og ikke inntak til en bestemt skole, se også § 6-10 om klage på vedtak om inntak.

I § 6-14 andre, tredje og fjerde avsnitt er rekkefølgen for inntak presisert.

Søkere med fortrinnsrett

Søkere med fortrinnsrett skal tas inn først og før det ordinære inntaket, og i den rekkefølgen som går frem av bestemmelsen bokstav a til d. Se omtalen av §§ 6-15 til 6-19 for nærmere beskrivelse av innholdet i fortrinnsretten og vilkårene som må være oppfylt.

Det ordinære inntaket - inntak etter poeng og individuell behandling

Søkere som konkurrerer etter poeng og søkere som må behandles individuelt fordi de mangler karakterer i minst halvparten av fagene eller ikke har sammenliknbart karaktergrunnlag, tas inn etter søkere med fortrinnsrett. Tredje avsnitt bokstav a) til f) regulerer rekkefølgen for inntak av søkere som må behandles individuelt. Fylkeskommunene må ha rutiner som ivaretar søkere som skal behandles individuelt, samtidig som de ikke får et fortrinn ved inntak. Deltidselever tas inn etter at fulltidselever er tatt inn, jf. bokstav f).

Voksne som søker ordinær videregående opplæring

Voksne skal som hovedregel skal tas inn etter §§ 6-45 til 6-49. I de tilfellene den voksne likevel ønsker å bli tatt inn til et tilbud etter opplæringsloven kapittel 3 for ungdom, så skal den voksne tas inn etter ungdom, jf. fjerde avsnitt.

Det er fylkeskommunen som avgjør om den voksne tilbys et tilbud etter opplæringsloven kapittel 3. Fylkeskommunens plikt er knyttet til å gi den voksne et tilbud etter kapittel 4A. Dersom fylkeskommunen tar inn voksne til videregående opplæring for ungdom, så skal voksne søkere med rett til videregående opplæring etter kapittel 4A tas inn før voksne uten rett.