Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-13 Vilkår for inntak til vg1

Bestemmelsen regulerer vilkårene for alle inntak til Vg1, både ungdom og voksne og inntak til alle typer videregående skoler, inkludert knutepunktskoler og statlige skoler.

Norsk grunnskoleopplæring

Det følger av første avsnitt at vilkåret for inntak er at søkeren har «fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende». Norsk grunnskoleopplæring kan dokumenteres ved at søkeren legger frem et norsk vitnemål som viser at søkeren har fullført grunnskoleopplæringen. Alle som er skrevet inn i grunnskolen vil det året hun eller han fullfører det 10. opplæringsåret, bli skrevet ut av grunnskolen og få utstedt et vitnemål. Alle elever som fullfører grunnskoleopplæringen, har rett til vitnemål. Det er ikke noe krav om at eleven har bestått alle fag. Se for øvrig forskrift til opplæringsloven § 3-37.

Retten til vitnemål gjelder også uavhengig av antall år eleven har vært elev i norsk grunnskoleopplæring. Dette innebærer at elever som har kommet til Norge siste del av det som for hans eller hennes jevnaldrende er 10. årstrinn, uten skolegang fra hjemlandet og som kun har gjennomgått noen måneder med grunnskoleopplæring i Norge med IV i alle fag, skal få skrevet ut et vitnemål og vil oppfylle vilkåret for inntak til videregående opplæring. Disse elevene skal derfor ikke realkompetansevurderes.

Fritak fra opplæringsplikten i grunnskolen - bokstav a

Etter bokstav a vil søkere som er skrevet ut fra grunnskolen etter opplæringsloven § 2-1 fjerde avsnitt oppfylle vilkåret om å ha tilsvarende opplæring som fullført norsk grunnskoleopplæring. Etter opplæringsloven § 2-1 fjerde avsnitt kan en elev få helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten dersom det foreligger enkeltvedtak fra kommunen på bakgrunn av en sakkyndig vurdering og skriftlig samtykke fra foreldrene. Fritak fra opplæringsplikten skal bare gjøres i spesielle unntakstilfeller av hensyn til eleven, se Ot. prp. nr. 46 (1997-1998) punkt 7.4.1 og merknad til bestemmelsen i punkt 31.

Allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år - bokstav b

Etter bokstav b er gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet som er minst 9 år, tilsvarende med norsk grunnskoleopplæring. Det er søkeren selv som må dokumentere eller grunngi at det er sannsynlig at han eller hun har gjennomgått allmenn grunnopplæring i minst ni år, jf. andre avsnitt. Slik dokumentasjon kan være vitnemål fra hjemlandet. Det må her være tydelig hvor mange år grunnopplæringen har vart og at søkeren har gjennomgått minst 9 år med opplæring. Dersom det går frem at søkeren har vært innskrevet i grunnopplæringen i færre enn 9 år så vil ikke vilkåret være oppfylt.

Grunnopplæringen i flere land

I noen tilfeller har søkeren gjennomført grunnopplæring i flere land, f.eks. på grunn av at han eller hun har innvandret fra et land til et annet. I slike tilfeller må søkeren fremskaffe dokumentasjon på opplæring fra samtlige land, som dokumenterer at gjennomgått grunnopplæring samlet sett utgjør minst ni år.

Grunnopplæring og videregående opplæring fra utlandet

Dersom søkeren har mindre enn 9 år med grunnopplæring på grunn av opplæringsordningen i hjemlandet, men i tillegg har noe videregående opplæring fra hjemlandet så må det vurderes konkret om søkeren oppfyller vilkårene etter bokstav b. I de tilfeller hvor antall år i grunnopplæringen og videregående opplæring samlet overstiger 9 år bør dette som regel likestilles med søkere om har 9-årig grunnopplæring fra hjemlandet. I disse tilfellene må det også vurderes om søker fortsatt har rett til videregående opplæring eller om retten er brukt opp. Ungdom og voksne som likevel ikke har studie- eller yrkeskompetanse i Norge, har likevel rett til videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 3-1 første avsnitt andre setning og § 4A-3 første avsnitt andre setning.

Manglende dokumentasjon

I de tilfellene hvor søkeren ikke klarer å fremskaffe den nødvendige dokumentasjonen fra et annet land, for eksempel på grunn av krig eller liknende, så kan fylkeskommunen likevel ta søkeren inn. dersom det er sannsynlig at søkeren har gjennomgått allmenn grunnopplæring i hjemlandet. Dersom fylkeskommunen ikke mener det er godtgjort i tilstrekkelig grad at den allmenne grunnopplæringen er minst ni år, så skal fylkeskommune sende saken til kommunen hvor søkeren har bostedsadresse. Kommunen skal vurdere søkerens realkompetanse.

Tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne - bokstav c

Etter bokstav c oppfyller søkere med tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven § 4A-1 og forskriften § 4-29, vilkåret for inntak til vg1.

Det er kommunen som har ansvaret for å vurdere om søkeren har tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne jf. tredje avsnitt. Når kommunen får saken fra fylkeskommunen, skal kommunen snarest mulig gjennomføre realkompetansevurderingen og deretter fatte enkeltvedtak hvor det går frem om søkeren oppfyller kravet i bokstav c, eller om han eller hun trenger mer grunnskoleopplæring, jf. § 4A-1.

I de tilfeller hvor fylkeskommunen har ansvaret for grunnskoleopplæringen, er det fylkeskommunen som har ansvaret for realkompetansevurderingen jf. tredje avsnitt siste setning. Dette gjelder for opplæring i fengsel, samt opplæring i barneverninstitusjoner etter opplæringsloven § 13-2 og opplæring i helseinstitusjoner etter opplæringsloven § 13-3a.