Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-16 Krav til den sakkyndige vurderingen

Bestemmelsen regulerer kravene til sakkyndig vurdering som skal foreligge før fylkeskommunen fatter vedtak om fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram etter § 6-15.

I den sakkyndige vurderingen skal PP-tjenesten både utrede og ta stilling til det som går frem under bokstavene a til e.

Bokstav a) Den sakkyndige vurderingen skal redegjøre for og ta stilling til vanskene til søkeren som ligger til grunn for søknaden, tidligere tiltak og betydningen vanskene har for søknadene. Dette er informasjon om søkeren som er nødvendig for å utarbeide den sakkyndige vurderingen. Denne informasjonen vil i det vesentligste komme fra kommunen, jf. § 6-15 fjerde avsnitt bokstav a til c. Dersom fylkeskommunen mener at informasjonen som kommer fra kommunen ikke er tilstrekkelig, må de vurdere om de skal etterspørre mer informasjon fra kommunen eller om de vil utrede dette ytterligere selv. Når søkeren er tilmeldt PP-tjenesten vil de også kunne utrede dette nærmere selv.

Bokstav b) Den sakkyndige vurderingen skal redegjøre for og ta stilling til om søkeren har et særlig behov for inntak til et særskilt utdanningsprogram eller om hun eller han kan ivaretas tilfredsstillende gjennom det ordinære inntaket. Dersom det er sannsynlig at søkeren kan fullføre tre utdanningsprogram eller mer eller at valg av utdanningsprogram er underordnet, så oppfyller ikke søkeren vilkårene for fortrinn etter § 6-15.

Bokstav c) Den sakkyndige vurderingen skal redegjøre for og ta stilling til om det er sannsynlig at søkerne har større mulighet til å fullføre videregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse dersom han eller hun tas inn til det særskilte utdanningsprogrammet enn til andre utdanningsprogram. I denne vurderingen bør det tas høyde for at søkeren skal ha spesialundervisning. Vi viser her til kommentaren til § 6-15 andre avsnitt.

Bokstav d) Den sakkyndige vurderingen skal redegjøre for og ta stilling til hvilke forutsetninger og muligheter søkeren har til å fullføre andre utdanningsprogrammer enn det søkeren har valgt. Denne vurderingen ses i sammenheng med vurderingene etter bokstav b.

Bokstav e) Den sakkyndige vurderingen skal redegjøre for og ta stilling til hvilke behov for særskilt tilrettelegging søkeren vil ha om hun eller han tas inn til det aktuelle utdanningsprogrammet sammenlignet med andre utdanningsprogram. Dersom det er slik at søkeren vil ha mindre behov for særskilt tilrettelegging innenfor et utdanningsprogram vil dette tale for at søkeren har fortrinnsrett etter § 6 15.

PP-tjenesten må konkludere klart og tydelig i sin sakkyndige vurdering med om de mener søkeren oppfyller vilkårene for fortrinn til et særskilt utdanningsprogram etter § 6-15 eller ikke. Den sakkyndige vurderingen skal inneholde både utredning og tilrådning. Det betyr at en sakkyndig vurdering som bare konkluderer på de ulike punktene, men ikke utreder, vil ikke oppfylle kravene i denne bestemmelsen. Tilsvarende vil gjelde dersom den sakkyndige vurderingen kun utreder, men konklusjoner mangler. Det vil også være slik at en sakkyndig vurdering som inneholder tester av søkeren, uten at testresultatene er koblet til kravene i bokstav a til e, ikke oppfyller forskriftens krav.PP-tjenesten bør i sin vurdering også se på retten etter § 6-15 i sammenheng med fortrinn etter § 6 17. Noen søkere som ikke oppfyller vilkårene etter § 6-15, for eksempel fordi det er underordnet hvilket utdanningsprogram søker tas inn til, vil kunne ha store behov for tilrettelegging og oppfylle vilkårene for fortrinn etter § 6-17. Videre er det viktig at PP-tjenesten i sin vurdering vurderer om dette er en søker som bør tas inn etter §§ 6-22 eller 6-25. PP-tjenesten kan i sin konklusjon tilrå at søkeren ikke gis fortrinn etter § 6-15, men vise til at de mener søkeren bør tas inn etter et av de andre grunnlagene.