Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-1  Virkeområde

I første avsnitt går det frem at dette kapitlet regulerer inntak til all offentlig videregående opplæring. Med «all offentleg vidaregåande opplæring» menes inntak av personer med ungdomsrett etter opplæringsloven § 3-1, både inntak av søkere til ordinære videregående skoler, inntak til knutepunktskoler og til noen statlige videregående skoler til vg1, vg2 og vg3, samt inntak av voksne med og uten rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3.

Videre i første avsnitt er det presisert at formidling til læreplass er regulert i kapittel 6A. Kapitlet gjelder heller ikke for kurs e.l. til privatister eller praksiskandidater. Inntak til friskoler er regulert i friskoleloven § 3-1 og forskrift til friskoleloven kapittel 11.

Andre avsnitt viser til hvem som har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 og § 4A-3. Søkere som er 24 år, men fyller 25 år i løpet av kalenderåret som hun eller han søker om videregående opplæring, regnes som voksen, jf. opplæringsloven § 4A-3.