Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6A-3 Informasjonsplikt

Bestemmelsen slår fast at fylkeskommunen har informasjonsplikt overfor bedrifter og elever om det regelverk som gjelder ved formidling av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater. Det vil si informasjon om det som omtales i dette kapitlet og i den lokale forskriften etter § 6A-2.

Informasjonen bør som hovedregel gis skriftlig, men den kan gjerne suppleres med informasjonsmøter. Eksempler på informasjon til lærebedrift/elev:

  • Formidlings- og søknadsfrister
  • Arbeidsavtale mellom lærling og bedrift
  • Lønn
  • Informasjon om lærekontrakt - plikter og rettigheter
  • Veiledningsinformasjon til bedriftene om prosessen fram til lærekontrakt
  • Ulike gjennomføringsmodeller
  • Mulighet for at eleven selv søker lærekontrakt
  • Lærekandidatordningen og praksisbrevordningen som alternativ til lærlingkontrakt